Закључак у вези Информације о стању у области пензијског и инвалидског осигурања у Републици Српској за 2016. годину

Верзија за штампањеPDF верзија
73/17
20.07.2017

На основу  члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске,  чланова 182., 187. став 1. и 2. и 254. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број: 31/11 и 34/17),  Народна скупштина Републике Српске на Двадесетој сједници, одржаној 20. јула 2017. године, донијела је сљедећи  

 

З А К Љ У Ч А К

у вези Информације о стању у области пензијског и инвалидског осигурања у Републици Српској за 2016. годину

 

 

  1. Народна скупштина Републике Српске обавезује Владу Републике Српске да сачини цјеловиту анализу ефеката репрограмираних обавеза по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање осигураника са подацима: коме је одобрен репрограм доприноса и   у ком износу, за који временски период, колики је грејс период и какви су ефекти уплата по уговорима.

Ако се не измирују текуће обавезе доприноса и не врши уплата репрограмираног дуга по уговорима, Влада Републике Српске обавезна је раскинути уговор о репрограму уплата доприноса за пензијско и инвалидско осигурање, без одлагања.

 

  1. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске".

 

 

 

Број: 02/1-021-824/17                                                       ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 20. јул 2017. године                                    НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                                                                

      Недељко Чубриловић