Закључак у вези Нацрта закона о измјени и допунама Закона о судовима Републике Српске

Верзија за штампањеPDF верзија
67/17
06.07.2017

На основу  члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске,  чланова 182., 187. став 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број: 31/11 и 34/17),  Народна скупштина Републике Српске на Деветнаестој сједници, одржаној 6. јула 2017. године, донијела је сљедећи  

 

 

 

З А К Љ У Ч А К

у вези Нацрта закона о измјени и допунама Закона

о судовима Републике Српске

 

 

 

  1. Обавезује се Влада Републике Српске да у буџету за 2018. годину планира средства за рад Основног суда у Невесињу основаног Законом о судовима Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број 37/12), чиме би се обезбиједили материјални услови за рад овог Суда, који би почео са радом 01.01.2018. године у новом организационом облику.

 

  1. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске".

 

 

 

Број: 02/1-021-747/17                                                   ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 6. јул  2017. године                                   НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                                                               

     Недељко Чубриловић