Закључак у вези Стратешког плана развоја пољопривреде и руралних подручја Републике Српске 2016-2020.

Верзија за штампањеPDF верзија
44/15
21.05.2015

На основу  члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске,  чл. 182., 187. ст. 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број: 31/11), Народна скупштина Републике Српске, на Четвртој сједници, одржаној 21. маја  2015. године, донијела је сљедећи  

З А К Љ У Ч А К

 у вези Стратешког плана развоја пољопривреде

и руралних подручја Републике Српске 2016-2020.

 

  1. Народна скупштина Републике Српске усваја Стратешки план развоја пољопривреде и руралних подручја Републике Српске 2016-2020.

 

  1. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске".

 

Број: 02/1-021-650/15                                                                                                                  ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 21. мај  2015. године                                                                                              НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                                                                                                                                   Недељко Чубриловић