Закључци број: 01-1541/09

Верзија за штампањеPDF верзија
104/09
03.11.2009

Закључци број: 01-1541/09

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске, чланова 183., 188. став 1. и 2. и 257. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске - пречишћени текст ("Службени гласник Републике Српске", број 79/07), а након разматрања Информације о стању у сектору прерађивачке индустрије, енергетике и рударства у 2008. години, са приједлогом мјера, Народна скупштина Републике Српске на Тридесет трећој сједници, одржаној 03. новембра 2009. године, донијела је сљедећи

ЗАКЉУЧАК

  1. Народна скупштина Републике Српске усваја Информацију о стању у сектору прерађивачке индустрије, енергетике и рударства у 2008. години, са приједлогом мјера.
  2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске".

Број: 01- 1541/09

Датум: 03. новембар 2009. године