Закључци број: 01-1545/09

Верзија за штампањеPDF верзија
104/09
04.11.2009

Закључци број: 01-1545/09

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске, чланова 183., 188. став 1. и 2. и 257. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске - пречишћени текст ("Службени гласник Републике Српске", број 79/07), а након разматрања Информације о обавезама које за Босну и Херцеговину проистичу из процеса придруживања Европској унији, са прегледом реализације утврђених мјера и активности, Народна скупштина Републике Српске на Тридесет трећој сједници, одржаној 04. новембра 2009. године, донијела је сљедеће

ЗАКЉУЧКЕ

  1. Народна скупштина Републике Српске оцјењује даљи процес европских интеграција стратешки важним за интересе Републике Српске и задужује Владу Републике Српске да, најмање једном годишње, извјештава Народну скупштину Републике Српске о достигнутом степену, постављеним условима, те мјерама и задацима који су неопходни на путу прикључивања Европској унији.
  2. Народна скупштина Републике Српске сматра да, у процесу уставних промјена, треба обезбиједити такве одредбе, које ће Републику Српску учврстити у статусу субјекта европских интеграција, у њеним уставним надлежностима. У том циљу потребно је дефинисати механизме и процедуре укључености ентитета, вертикалне и хоризонталне укључености и координације у Босни и Херцеговини, те принципа поштовања Уставом прописане подјеле надлежности између различитих нивоа власти, у процесу испуњавања европских услова и стандарда, као и усклађивању правног оквира.
  3. Ови закључци ступају на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске".

Број: 01- 1545/09

Датум: 04. новембар 2009. године