Закључци број: 01-1706/09

Верзија за штампањеPDF верзија
111/09
02.12.2009

Закључци број: 01-1706/09

На основу члана 70. став 1. тачка 3. Устава Републике Српске, чланова 183., 188. став 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске - пречишћени текст ("Службени гласник Републике Српске", број 79/07), а након разматрања Нацрта буџета Републике Српске за 2010. годину, Народна скупштина Републике Српске на Двадесет првој посебној сједници, одржаној 02. децембра 2009. године, донијела је сљедеће

ЗАКЉУЧКЕ

  1. Народна скупштина Републике Српске обавезује Владу Републике Српске да Приједлог буџета Републике Српске за 2010. годину планира тако да бруто плате и накнаде свих изабраних и именованих лица у Републици Српској, у 2010. години, буду умањене за 15% у односу на висину истих из 2009. године и да се тако прикупљена средства усмјере превасходно ка платама запослених у институцијама средњег и основног образовања.
  2. Народна скупштина Републике Српске препоручује да се до израде Приједлога буџета Републике Српске за 2010. годину, анализира расподјела средстава за рад свих агенција које су буџетски корисници, а у циљу боље прерасподјеле и организације њиховог рада.
  3. Ови закључци ступају на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске".

Број: 01-1706/09

Датум: 02. децембар 2009. године