Закључци број: 01-1746/06

Верзија за штампањеPDF верзија
128/06
22.12.2006

Закључци број: 01-1746/06

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске, члана 176., 181. став 1. и 2. и 250. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 99/06), а након разматрања Информације о приватизацији ''Рафинерији нафте'' а.д Брод, ''Рафинерија уља Модрича'' а.д. Модрича и предузећа ''Петрол'' а.д. Бањалука са Приједлогом за давање сагласности на одабир купца, Народна скупштина Републике Српске, на Другој посебној сједници, одржаној 22. децембра 2006. године, донијела је сљедеће

ЗАКЉУЧКЕ

  1. Народна скупштине Републике Српске подржава досадашње активности Владе Републике Српске на припреми приватизације предузећа нафтне индустрије Републике Српске.
  2. У преговорима са одабраним стратешким купцем, Влада ће се првенствено руководити потребама активирања, реконструкције и модернизације ''Рафинерије нафте'' а.д. Брод, ''Рафинерија уља'' а.д. Модрича и ''Петрола'' а.д. Бањалука, па у складу с тим постизати услове продаје пакета акција у власништву Републике Српске и Фонда за реституцију Републике Српске.
  3. Народна скупштина Републике Српске задужује Владу Републике Српске да размотри потребу усклађивања прописа у циљу несметане приватизације предузећа нафтне индустрије.
  4. Народна скупштина Републике Српске тражи да Савјет министара Босне и Херцеговине својим активностима допринесе ефикасном поступку приватизације наведених предузећа. У том смислу неопходно је донијети допуну Одлуке о квалитету течних нафтних горива (''Службени гласник Босне и Херцеговине'', број 27/02 и 28/04), којом би се Рафинерији нафте као једином домаћем произвођачу омогућила производња и пласман деривата нафте у Босни и Херцеговини, према стандардима које та рафинерија испуњава. Ова допуна би важила само у периоду реконструкције рафинерије нафте.
  5. Имајући у виду поред општег и локални значај приватизације ''Рафинерије нафте'' Брод, Народна скупштина Републике Српске предлаже Скупштини општине Брод да у законом предвиђеној процедури изврши отпис 70% дуга по основу комуналних обавеза ''Рафинерије нафте'' Брод према општини.
  6. Ови закључци ступају на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Републике Српске".

Број: 01-1746/06

Датум: 22. децембар 2006. године