Закључци након разматрања извјештаја о обављеној ревизији финансијских извјешатаја буџетских корисника и консолидованог извјештаја буџета Републике Српске за период од 1.јануар до 31.децембра 2002.године

Верзија за штампањеPDF верзија
34/04
31.03.2004

Закључци након разматрања извјештаја о обављеној ревизији финансијских извјешатаја буџетских корисника и консолидованог извјештаја буџета Републике Српске за период од 1.јануар до 31.децембра 2002.године

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске и члана 161. и 166. став 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 50/01), Народна скупштина Републике Српске, на сједници одржаној 31. марта 2004. године, а након разматрања Извјештаја о обављеној ревизији финансијских извјештаја буџетских корисника и Консолидованог извјештаја Буџета Републике Српске за период од 01.01.-31.12.2002. године, доноси сљедеће

ЗАКЉУЧКЕ

 

  1. Народна скупштина Републике Српске прихвата Извјештај Главног ревизора о обављеној ревизији финансијских извјештаја Буџетских корисника и Консолидованог извјештаја Буџета Републике Српске за период 01.01.-31.12.2002. године;
  2. Народна скупштина Републике Српске Извјештај о обављеној ревизији доставиће надлежним државним органима, ради предузимања мјера из своје надлежности, уколико за то постоји основа. Истовремено захтијева од контролних органа, прије свега Министарства унутрашњих послова да до наредне сједнице Народне скупштине доставе писмени извјештај о предузетим мјерама;
  3. Влада Републике Српске треба да предузме мјере на усаглашавању рачуноводствених евиденција буџетских корисника и Трезора Републике Српске и да се сачину финансијски извјештаји који приказују објективно и истинито имовинско и финансијско стање и извршење Буџета. У том смислу потребно је да Влада Републике Српске, као и други буџетски корисници уз неопходне процедуре и правилнике о рачуноводственим политикама и политикама интерне контрола;
  4. Ради утврђивања одговорности ради ненамјенског трошења буџетских средстава, нереалног и неистинитог приказивања података у финансијским извјештајима, треба провести дисциплинске и друге мјере према одговорним лицима;
  5. Влада Републике Српске, у року од 90 дана, треба да обавијести Народну скупштину о провођењу резултата ревизије и препорука Главног ревизора и предузетим мјерама према одговорним лицима. То подразумјева израду програма отклањања уочених недостатака код буџетских корисника и благовремено обавјештавање Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске о предузетим мјерама на отклањању неправилности;
  6. Народна скупштина Републике Српске тражи од Главне службе за ревизију јавног сектора РС да ревизију финансијских извјештаја за 2003. годину одпочне одмах и да у континуитету их доставља Одбору за привреду и финансије Народне скупштине;
  7. У складу са Програмом рада Народне скупштине РС и због неуочених недостатака у Закону о јавним набавкама потребно је да Влада РС предложи његове измјене и допуне. У изради Закона, Влада треба да изврши широке консултације са субјектима на које се односи, те отклони одредбе које представљају сметњу, процесу производње и транспарентно функционисање државне управе;
  8. Влада РС треба да обезбједи материјално и кадровско функционисање Трезора РС, буџетских инспекција и служби за рачуноводствене и финансијске послове буџетских корисника, које је неопходно ради ефикаснијег усаглашавање евиденција и вођења рачуноводствено-финансијских послова у складу са прописима;
  9. Даје се пуна подршка Главној служби за ревизију јавног сектора у смислу јачања независности Главног ревизора, те организационог, кадровског и материјалног јачања;
  10. Ови закључци ступају на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику Републике Српске''.