Закључци након разматрања Нацрта закона о заштити цивилних жртава рата

Верзија за штампањеPDF верзија
50/05
17.05.2005

Закључци након разматрања Нацрта закона о заштити цивилних жртава рата

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске и члана 174, 179, 199, 200. и 201. Пословника Народне скупштине Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број 22/05), а након разматрања Нацрта закона о заштити цивилних жртава рата, Народна скупштина Републике Српске на Двадесетседмој сједници одржаној 17. маја 2005. године, донијела је сљедећи

 

ЗАКЉУЧАК

 1. Народна скупштина Републике Српске одлучила је да се Нацрт закона о заштити цивилних жртава рата, упути на јавну расправу, јер се наведеним Нацртом закона уређују питања која су од посебног значаја за грађане и о којима је неопходно да се најшире консултују заинтересовани органи и организације, научне и стручне институције;
 2. Нацрт закона објавиће се у дневном листу "Глас Српске";
 3. Јавна расправа ће се спровести у року од мјесец дана;
 4. За организовање и спровођење јавне расправе задужује се Министарство рада и борачко-инвалидске заштите које се истовремено обавезује да о спроведеној јавној расправи обавијести Народну скупштину Републике Српске;
 5. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Републике Српске".

     Број: 01- 315 /05

     Датум: 17. мај 2005. године