Закључци након разматрања Нацрта закона о измјенама Закона о територијалној организацији Републике Српске

Верзија за штампањеPDF верзија
50/05
17.05.2005

Закључци након разматрања Нацрта закона о измјенама Закона о територијалној организацији Републике Српске

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске и члана 174, 179, 199, 200. и 201. Пословника Народне скупштине Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број 22/05), а након разматрања Нацрта закона о измјенама Закона о територијалној организацији Републике Српске, Народна скупштина Републике Српске на Двадесетседмој сједници одржаној 17. маја 2005. године, донијела је сљедећи

 

ЗАКЉУЧАК

 1. Народна скупштина Републике Српске одлучила је да се Нацрт закона о измјенама Закона о територијалној организацији Републике Српске, упути на јавну расправу, јер се наведеним Нацртом закона уређују питања која су од посебног значаја за грађане и о којима је неопходно да се најшире консултују заинтересовани органи и организације, научне и стручне институције;
 2. Нацрт закона објавиће се у дневном листу "Глас Српске";
 3. Јавна расправа ће се спровести у року од мјесец дана;
 4. За организовање и спровођење јавне расправе задужује се Министарство управе и локалне самоуправе које се истовремено обавезује да о спроведеној јавној расправи обавијести Народну скупштину Републике Српске;
 5. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Републике Српске".

     Број: 01-316 /05

     Датум: 17. мај 2005. године