Закључци о покретању иницијативе за избор делегата у Вијеће народа Републике Српске

Верзија за штампањеPDF верзија
107/18
19.11.2018

На основу  члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске,  чл. 182., 187. ст. 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 31/11 и 34/17), а након разматрања иницијативе за избор делегата за Вијеће народа из Републике Српске, Народна скупштина Републике Српске на Првој сједници, одржаној 19. новембра 2018. године, донијела је сљедеће

З А К Љ У Ч К Е

о покретању иницијативе за избор делегата у

Вијеће народа Републике Српске

 

  1. Задужују се политичке странке заступљене у клубовима посланика  одговарајућих конститутивних народа и осталих или сваки члан једног од клубова посланика, укључујући и чланове изабране у складу с чланом 11.11. став  2. Изборног закона Босне и Херцеговине да,  до 28. новембра 2018. године, до 15,00 часова, предложе једног или више кандидата на листе за избор делегата у Вијеће народа Републике Српске.

 

  1. Задужује се Комисија за избор и именовање Народне скупштине Републике Српске да предложене листе кандидата за делегате Вијећа народа Републике Српске, у што краћем року, прослиједи Централној изборној комисији Босне и Херцеговине на поступак потврђивања и провјере.

 

  1. Задужује се Комисија за избор и именовање Народне скупштине Републике Српске да, након потврђивања и овјере листā кандидата од стране Централне изборне комисије Босне и Херцеговине,  у што краћем року, припреми процедуру за избор делегата у Вијеће народа Републике Српске.

 

  1. Ови закључци ступају на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Републике Српске".''

 

 

Број: 02/1-021-1085/18                                                         ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 19. новембар 2018. године                               НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                                                                  Недељко Чубриловић