Закључци у вези Закона о измјенама и допунама Закона о концесијама

Верзија за штампањеPDF верзија
16/18
08.02.2018

На основу  члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске,  чланова 182., 187. став 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број: 31/11 и 34/17),  Народна скупштина Републике Српске на Двадесет трећој сједници, одржаној 8. фебруара 2018. године, донијела је сљедећe  

 

 

З А К Љ У Ч  К  E

у вези Закона о измјенама и допунама Закона о концесијама

 

  1. Народна скупштина Републике Српске подржава напоре Владе Републике Српске на континуираном стварању стимулативног правног оквира за привлачење домаћих и страних инвестиција, које су у функцији одрживог привредног развоја Републике Српске.

 

  1. Народна скупштина Републике Српске тражи од Владе Републике Српске и Комисије за концесије Републике Српске да у даљњем конципирању правног оквира за додјелу концесије разраде мјере и активности усмјерене на успостављање и одржавање ефикасног система додјеле концесија, на одрживо коришћење јавних добара, природних богатстава и других добара од општег интереса, на унапређењу дјелатности које су предмет концесија, те на остваривање директних и индиректних користи за Републику Српску.

 

  1. Ови закључци ступају на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске".

 

Број: 02/1-021-96 /18                                                    ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 8. фебруар 2018. године                         НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                                                                     Недељко Чубриловић