Закључци у вези Извјештаја о раду ЈП РТРС за 2016. годину, Плана рада за 2017. годину и Извјештаја о ревизији финансијског пословања РТРС за 2016. годину – екстерна ревизија

Верзија за штампањеPDF верзија
91/17
13.09.2017

На основу  члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске,  чланова 182., 187. став 1. и 2. и 254. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број: 31/11 и 34/17),  Народна скупштина Републике Српске на Двадесет првој сједници, одржаној 13. септембра 2017. године, донијела је сљедеће  

 

З А К Љ У Ч К Е

у вези Извјештаја о раду ЈП РТРС за 2016. годину, Плана рада за 2017. годину и Извјештаја о ревизији финансијског пословања РТРС за 2016. годину – екстерна ревизија

 

  1. Народна скупштина Републике Српске потврђује да је одлукама генералног директора Регулаторне агенције за комуникације Босне и Херцеговине, а које се односе на налог Радио-телевизији Републике Српске да изврши прикључење трећих лица на опрему за дигитално емитовање у власништву Радио-телевизије Републике Српске без накнаде, повријеђено право на имовину заштићено Уставом Републике Српске, Уставом Босне и Херцеговине и Европском конвенцијом за заштиту људских права и основних слобода.
  2. Народна скупштина Републике Српске обавезује Управни одбор и генералног директора Радио-телевизије Републике Српске да искористе сва правна средства у циљу заштите имовине Радио-телевизије Републике Српске.
  3. Народна скупштина Републике Српске захтијева од Владе Републике Српске, свих других органа и институција Републике Српске да, у оквиру својих уставних и законских права и одговорности, предузму све мјере и активности у циљу заштите имовине Радио-телевизије Републике Српске.
  4. Народна скупштина Републике Српске захтијева од изабраних и именованих представника из Републике Српске у институцијама Босне и Херцеговине да, у оквиру својих уставних и законских права и одговорности, предузму све мјере и активности у циљу заштите имовине Радио-телевизије Републике Српске.
  5. Ови закључци ступају на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске".

 

 

Број: 02/1-021-991/17                                                 ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 13. септембaр 2017. године                       НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                                                                

      Недељко Чубриловић