З А К Љ У Ч А К о усвајању Годишњег извјештаја Омбудсмана за дјецу за 2020. годину

Верзија за штампањеPDF верзија
41/21
18.05.2021

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске и чл. 177. став 2., 182. ст. 1. и 2. и 239. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 66/20), Народна скупштина Републике Српске, на Шеснаестој редовној сједници одржаној 28. априла 2021. године, донијела је сљедећи

 

 

 

З А К Љ У Ч А К

о усвајању Годишњег извјештаја Омбудсмана за дјецу за 2020. годину

 

 

 

  1. Народна скупштина Републике Српске усваја Годишњи извјештај Омбудсмана за дјецу за 2020. годину.

 

  1. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.

 

 

 

 

Број: 02/1-021-368/21                                                ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 28. април 2021. године                       НАРОДНЕ  СКУПШТИНЕ

 

                                                                Недељко Чубриловић