З А К Љ У Ч А К о усвајању Извјештаја Комисије за хартије од вриједности Републике Српске о финансијском пословању за период 01.01.-31.12.2019. године

Верзија за штампањеPDF верзија
100/20
13.10.2020

 

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске, чл. 177. став 2., 182. ст. 1. и 2. и 239. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 66/20) Народна скупштина Републике Српске, на Дванаестој редовној сједници одржаној 24. септембра 2020. године, донијела је сљедећи

 

 

З А К Љ У Ч А К

о усвајању Извјештаја Комисије за хартије од вриједности Републике Српске о финансијском пословању за период 01.01.-31.12.2019. године

 

 

  1. Народна скупштина Републике Српске усваја Извјештај Комисије за хартије од вриједности Републике Српске о финансијском пословању за период 01.01.-31.12.2019. године.

 

  1. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.

 

 

 

 

Број: 02/1-021-860/20                                                   ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 24. септембар 2020. године                   НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                       

                                                                                    Недељко Чубриловић