З А К Љ У Ч А К о усвајању Извјештаја о реализацији Дугорочног програма развоја основних геолошких истраживања Републике Српске за период од 2018. до 2020. године

Верзија за штампањеPDF верзија
41/21
18.05.2021

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске и чл. 177. став 2., 182. ст. 1. и 2. и 239. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 66/20) Народна скупштина Републике Српске, на Шеснаестој редовној сједници одржаној 28. априла 2021. године, донијела је сљедећи

 

 

З А К Љ У Ч А К

о усвајању Извјештаја о реализацији Дугорочног програма развоја основних геолошких истраживања Републике Српске за период од 2018. до 2020. године

 

 

 

  1. Народна скупштина Републике Српске усваја Извјештај о реализацији Дугорочног програма развоја основних геолошких истраживања Републике Српске за период од 2018. до 2020. године.

 

  1. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.

 

 

 

 

Број: 02/1-021-367/21                                                ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 28. април 2021. године                       НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

 

                                                               Недељко Чубриловић