З А К Љ У Ч А К о усвајању Информације у вези антидејтонског дјеловања Уставног суда БиХ

Верзија за штампањеPDF верзија
61/20
26.06.2020

На основу  члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске,  чланова 182., 187. став 1. и 2. и 254. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број: 31/11 и 34/17),  Народна скупштина Републике Српске на Десетој посебној сједници, одржаној 17. фебруара 2020. године, донијела је сљедећи  

 

 

З А К Љ У Ч А К

о усвајању Информације у вези антидејтонског дјеловања

Уставног суда БиХ

 

I

 

 

Народна скупштина Републике Српске усваја Информацију у вези антидејтонског дјеловања Уставног суда БиХ,

 

II

 

Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске".

 

 

 

                                                                                      

Број: 02/1-021-143/20                                                                                               ПОТПРЕДСЈЕДНИK

Датум: 17. фебруар 2020. године                                                                             НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                          Жељка Стојичић