З А К Љ У Ч А К о усвајању Програма послова премјера и оснивања катастра непокретности за период 2021 - 2025. године

Верзија за штампањеPDF верзија
17/21
17.02.2021

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске, члана 5. став 2. Закона о премјеру и катастру Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 6/12, 110/16 и 62/18) и чл. 177. став 2. и 182. ст. 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 66/20) Народна скупштина Републике Српске, на Четрнаестој редовној сједници одржаној 17. фебруара 2021. године, донијела је сљедећи

 

 

З А К Љ У Ч А К

о усвајању Програма послова премјера и оснивања катастра непокретности за период 2021 – 2025. године

 

 

 

  1. Народна скупштина Републике Српске усваја Програм послова премјера и оснивања катастра непокретности за период 2021 – 2025. године.

 

  1. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.

 

 

 

 

Број: 02/1-021-150/21                                                                                                            ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 17. фебруар 2021. године                                                                                    НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                                                                                                                           Недељко Чубриловић