З А К Љ У Ч А К у вези Закона о измјенама Закона о платама запослених у органима управе Републике Српске

Верзија за штампањеPDF верзија
28.12.2021

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске и чл. 177. став 2. и 182. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 66/20) Народна скупштина Републике Српске, на Двадесет шестој посебној сједници одржаној 15. децембра 2021. године, донијела је сљедећи

 

 

 

З А К Љ У Ч А К

 

у вези Закона о измјенама Закона о платама запослених у органима управе Републике Српске

 

 

  1. Народна скупштина Републике Српске задужује Владу Републике Српске да настави преговоре са представницима гранских синдиката буџетских и фондовских корисника о доношењу нових или измјена и допуна важећих закона о платама који се односе на запослене у основним и средњим школама, у области високог образовања и студентског стандарда, културе, јавним и здравственим установама, институцијама правосуђа, Министарства унутрашњих послова, управи и јавним службама, како би радници запослени у овим областима остварили право на топли оброк и регрес, односно да те накнаде буду посебно исказане како је то регулисано Законом о раду Републике Српске.

 

 

 

 

 

Број: 02/1-021-1080/21                                                  ПОТПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 15. децембар 2021. године                          НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

 

                                                                            Денис Шулић