З А К Љ У Ч Ц И у вези са подношењем извјештаја Високог представника о спровођењу цивилне имплементације мировног споразума у БиХ за период 1995 - 2020. године

Верзија за штампањеPDF верзија
17/21
17.02.2021

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске и чл. 177. став 2. и 182. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 66/20) Народна скупштина Републике Српске, на Четрнаестој редовној сједници одржаној 17. фебруара 2021. године, донијела је сљедеће

 

 

ЗАКЉУЧКЕ

У ВЕЗИ СА ПОДНОШЕЊЕМ ИЗВЈЕШТАЈА ВИСОКОГ ПРЕДСТАВНИКА

 О СПРОВОЂЕЊУ ЦИВИЛНЕ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ МИРОВНОГ СПОРАЗУМА

У БиХ ЗА ПЕРИОД 1995 – 2020 ГОДИНЕ

 

 

  1. Народна скупштина Републике Српске усваја Информацију у вези са захтјевом за подношење извјештаја Високог представника о спровођењу цивилне имплементације мировног споразума у БиХ за период 1995 – 2020 године.
  2. Чланом 2. тачка 1. став ф Анекса Х Општег оквирног споразума за мир у БиХ је прописано да ће Високи представник везано за задатке који су наведени у споразуму извјештавати периодично о напретку у спровођењу мировног споразума (везано за споразум) Уједињење народе, Европску унију, САД, Руску Федерацију и друге заинтересоване владе, стране и организације.
  3. Народна скупштина Републике Српске тражи од Високог представника у БиХ да сачини Извјештај о раду за период 1995 – 2020 година, и да у року од 90 дана достави Народној скупштини Републике Српске на разматрање.
  4. Ови закључци ступају на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.

 

 

 

Број: 02/1-021-151/21                                                                                                             ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 17. фебруар 2021. године                                                                                     НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                                                                                                                            Недељко Чубриловић