Табеларни приказ закључака НСРС од 8. посебне до 25.редовне сједнице

Верзија за штампањеPDF верзија
28.02.2005

ЗАКЉУЧЦИ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

(Закључено са 25. редовном и 21. посебном сједницом)

 

р/б

ЗАКЉУЧЦИ

ЗАДУЖЕЊЕ

РОК

ЗАДУЖЕН ОРГАН

НАПОМЕНА

 

1.

Бр:01-835/02

28. новембар 2002.

Да се припреми избор чланова Вијећа народа.

Да се на првом редовном засједању НСРС обавијести о саставу изабраног Вијећа.

 

најкраћи рок

Секретаријат НСРС

 

 

2.

Бр:01-871/02

09. децембар 2002.

Влада је обавезна да утврди приједлог мјера "Економске политике за 2003.год."

 

У току првог квартала

Влада

 

 

3.

Број: 01-873/02

09. децембар 2002.

Приликом Ребаланса Буџета РС, обезбиједити средства за исплату неисплаћених плата (1,5 плата) корисницима буџетских средстава.

Први квартал 2003. године

Влада

 

 

4.

Бр:01-872/02

09. децембар 2002.

Приликом Ребаланса Буџета РС обезбиједити средства за уплату доприноса за пензионо осигурање радника у државним предузећима и институцијама

Први квартал 2003. године

Влада

 

 

5.

Бр:01-870/02

09. децембар 2002.

Да Влада РС усвоји Ребаланс Буџета РС за 2003. годину

Први квартал 2003. године

Влада

 

 

6.

Бр:01-866/02

09. децембар 2002.

Припремити детаљну информацију о тренутном стању и цјеловит програм потпуног стамбеног збрињавања породица погинулих бораца. У Ребалансу Буџета за 2003. предвидјети у потпуности средства  за реализацију овог програма

 

за наредно редовно засједање НСРС

Влада

 

 

7.

Бр.01-867/02

09. децембар 2002.

 

Да се представницима ММФ-а  обезбиједи могућност да се дио средства остварених  сукцесијом и приватизацијом користи за социјално збрињавање радника, који би у процесу транзиције могли остати без посла.

 

 

за наредно редовно засједање НСРС

Влада

 

 

 

8.

Бр:01-868/02

09. децембар 2002.

 

Да се изнађе могућност изградње система водоснабдјевања за друге општине РС

за наредно редовно засједање НСРС

Влада

 

 

9.

Бр:01-869/02

09. децембар 2002.

Да се предложи на усвајање програм социјаног збрињавања радника који ће процесом приватиз. предузећа остати без запослења, а приликом усвајања ребаланса Буџета за 2003. предвидјети средства за финансирање овог програма

за наредно редовно засједање НСРС

Влада

 

 

10.

Бр:01-99/03

26.фебруар 2003.

Препоручује се члану Предсједништва БиХ из РС да у процесу доношења коначне верзије документа "Безбједоносна политика БиХ" усклади наведени документ са ДМС, Уставом БиХ и уставима ентитета имајући у виду сугестије и примједбе народних посланика. Од свих носилаца функција и представника РС у заједничким органима БиХ се очекује да прије усвајања свих стратешких докумената затражи мишљење НСРС.

Члан Предсједништва БиХ из РС треба да достави информацију о имплементацији уставних амандмана о равноправности конститутивних народа код формирања и избора органа власти у ФБиХ и кантонима ФБиХ након избора 5.октобра 2002. године.

Доставити писано објашњење који су захтјеви постављени пред БиХ као услов за пријем у Програм "Партнерство за мир", а нарочито по питању структуре одбране и војске на простору БиХ.

 

Члан Предсједништва БиХ из РС,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Врховни савјет одбране и

Влада РС

 

 

 

11.

Бр:01-173/03

04.март 2003.

Захтијева се од свих надлежних органа ефикаснија заштита људских и грађанских права становника РС и њихове имовине.

Захтијева се од надлежних органа, полиције и правосуђа да открију и казне подстрекаче и починиоце напада на избјегла, расељена лица и повратнике и њихову имовину у РС и БиХ.

 

МУП РС, правосуђе и сви други надлежни органи

 

 

12.

Бр:01-170/03

04. март 2003.

Извршити ревизију пословања РТВ РС.

 

Приступити припремама за измјену и усаглашавање одредаба Закона о РТВ РС са другим прописима у РС

3 мјесеца

 

 

одмах

Главни ревизор РС

 

Влада РС

 

 

13.

Бр: 01-169/03

04. март 2003.

Организовати округли сто на тему даљег функционисања Јавног РТВ сервиса БиХ.

одмах

Одбор за друштвене дјелатности НСРС

 

 

14.

Бр:01-168/03

04. март 2003.

Обуставити од даљег извршења све активности у вези са избором и именовањем новог директора РТВ РС и радним статусом запослених у овој медијској кући

До ступања на снагу одредби Закона о РТВ РС

Управни одбор РТВ

 

 

15.

Бр:01-143/03

04. март 2003.

Нацрт закона о пољопр. земљишту упутити на јавну расправу и објавити у дневном листу "Глас Српски".

Спровести јавну расправу до 15.априла 2003. год.

Предлагач закона и Одбор за прив. и фин.

 

 

16.

Бр:01-172/03

05. март 2003.

Убрзати поступак враћања земљишта бившим власницима сходно оредбама Закона о враћању одузетог земљишта

одмах

Све институције и сви органи власти у РС у оквиру своје надлежности

 

 

17.

Бр: 01-171/03

05. март 2003.

Путем инспекцијских органа ефикасније дјеловати и примијенити ригорозне санкције за лица која неодговорним понашањем угрожавају околину.

Уредити начин и мјесто одлагања чврстог отпада и план санације вјештачких депонија и надзор заштите ближе околине саобраћајница.

Обавијестити Одбор за заштиту животне средине НСРС

у што краћем року

 

 

 

 

 

 

30 дана

Влада РС

 

 

 

 

општине, односно градови

 

 

18.

Бр:01-152/03

12. март 2003.

За текст полазних основа индиректне пореске политике у свим важнијим фазама обавјештавати НСРС и Одбор за привреду и финансије.

 

Комисија за индиректну пореску политику

 

 

19.

Бр:01-156/03

13. март 2003.

Сви носиоци власти у РС да провјере и дефиништу карактер свих чињеница и пословних одлука, неправилности и незаконитости на које је указао специјални ревизор, Одбор за привреду и финанс. НСРС и народни посланици.

Раздвојити одговорност за одлуке Електропривреде које су базиране на мандату Владе РС, истаћи позитивне резултате у пословању који су постојали од одговорности појединаца на било ком нивоу за евентуалне криминалне радње и малверзације.

Дефинисати став о будућности започетих пројеката прије свих тунела "Фатничко поље-Билећа" и о томе обавијестити НСРС.

Преиспитати одређене уговоре Електропривреде са еконмског, правног и технолошког аспекта и о томе обавијестити НС.

Утврдити обим застарјелих потраживања и предузети одговарајуће мјере на које упућује извјештај специјалног ревизора.

Анализирати важећи тарифни систем и предложити НСРС мјере за унапређење система наплате.

Припремити и у скупштинску процедуру упутити Закон о издвајању дијела добити предузећа која користе хидроакумулационе објекте.

Упозоравају се сва предузећа, јавне и друге институције у којима власништво има РС да приступе успостављању система интерних контрола.

_____

 

 

 

 

 

 

 

1 мјесец

 

 

 

најкраћи рок

 

____

 

 

 

одмах

 

 

одмах

 

у што краћем року

 

 

 

одмах

Сви носиоци власти у РС.

 

 

 

 

Влада РС која треба да поднесе нови извјештај НСРС

 

 

Влада РС

 

Влада РС

 

 

Електропривреда РС

Одбор за привреду и фин. у сарадњи са надлежним минист.

 

Влада РС

 

сва предузећа, јавне и др. инстит. и њихови органи

 

 

 

20.

 

Бр:01-281/03

04. април 2003.

 

 • Стратегија је у великој мјери заснована на непотребном повећању државне администрације;
 • Тражи се уврштавање Стратегије Анекса 7. у дневни ред Савјета министара и Парламентарне скупштине БиХ;
 • Тражи се од Владе да проучи питања у вези Стратегије Анекса 7.;
 • Тражи се од Заједничких органа да кроз Стратегију једнако тертирају и останак;
 • Тражи се од надлежних органа РС обезбјеђење добијања пензије код оног Фонда ПИО на чијем је подручју остварено право;
 • Тражи се да се Стратегијом обухвате избјеглице из Хрватске;

 

Планирана диманика:

-интензивна фаза 2003-2004.

-завршна фаза   2005-2006.

Представници РС у заједничким органима и институцијама БиХ;

 

Влада Републике Српске

Власти РС путем ОСЦЕ-а

 

 

21.

Бр: 01-273/03

02.април 2003.

У најкраћем временском року припремити измјене и допуне Изборног закона Републике Српске.

 

најкраћи временски рок.

Влада РС

 

 

22.

Бр: 01-247/03

09. април 2003.

 • У вези са питањем "Бирач" преиспитати обавезе које су преузете Споразумом. Сугерише се преиспитивање обавеза које су преузете Споразумом са купцем о приватизацији и предложеним анексом са аспкетка њиховог законског утемељења као и могућности њихове реализације.
 • Преузети пуну одговорност за обавезе из Споразума за "Бирач" јер даље одлагање испуњења ових обавеза неће бити одобрено од стране НС РС. Инвеститор је дужан да у што краћем року сачини "Бизнис план".
 • Сачинити посебан извјештај о резултатитма примјене закључака у вези "Бирача" о којима је НС РС обавила расправу на сједници од 09. априла 2003. године.

 

-

 

 

 

 

 

у што краћем року

 

 

 

90 дана

Влада

 

 

 

 

 

Влада и купац "Бирача"

Инвеститор

 

Влада

 

 

23.

Бр:01-249/03

09. април

Доставити детаљан извјештај о проведеном процесу приватизације државних предузећа у РС са посебним освртом на приватизације стратешких предузећа и предузећа чија је дјелатност процјењена до 300.000 КМ

30 дана

Дирекција за приватизацију РС

 

 

24.

Бр: 01-248/03

09. април 2003.

 • Редовно достављати извјештаје Главног ревизора надлежним органима (МУП-у и тужилаштву) који ће о предузетим мјерама обавјестити НС РС.
 • Обавјестити НС РС шта је учињено на отклањању уочених неправилности из Извјештаја Главног ревизора за претходне године.
 • Обавити потребну стручну едукацију кадрова који су најодговорнији за послове рачуноводства те размотрити могућност осигурања додатних средстава у оквиру предстојећег Ребаланса буџета РС за побољшање рада Главног ревизора.
 • Препоручује се приликом планирања средстава за материјалне трошкове у Буџету за високошколске институције и судове  да се обезбједи довољно средстава да могу несметано обављати своје функције.
 • Извршити ревизију пословања ЈП "Српске поште", "Српске шуме", "Телеком РС", Јавном фонду становања и доставити извјештај НС на разматрање
 • Извршити пререгистрацију Фонда здравственог осигурања из финансијске организације у организацију ДПЗ-а, а по препоруци Главне службе за ревизију јавног сектора.
 • Успоставити евиденцију кориштених кредита из Фонда "Партнер", те преко банака успоставити систем наплате и враћања додјељених средстава.
 • Извршити ревизију приватизације Нове бањалучке банке
 • Ревизију обављати сукцесивно и извјештаје достављати НС РС, односно надлежном скупштинском одбору

редовно достављање

 

 

сталан

 

 

-

 

 

 

 

приликом планирања средстава за материјалне трошкове у Буџету

-

 

 

-

 

 

 

-

 

 

_

најдаље до краја септембра текуће године

?

 

 

Главни ревизор

 

 

Министарство фина-ија и Професионална организација која је овлаштена за едукацију кадрова за рачуноводствене послове

Влада

Министарство правде

и просвјете

 

Главни ревизор

 

 

Министарство здравља и социјалне заштите

 

Министарство пољопривреде, водопривреде и шумарства

 

Главни ревизор

Главна служба за ревизију

 

 

25.

Бр:01-219/03

04. април 2003.

Анализирати обим задатака и надлежности у области цивилне контроле над војском и МУП-ом и поднијети извјештај с приједлозима у области одбране и унутрашњих послова.

Енергично се борити за уставну позицију РС дефинисану ДМС, а против преноса-одузимање њених надлежности супротно важећим уставима.

 

Позивају се све политичке снаге у РС и БиХ да изнађу најбоља рјешења у вршењу законодавне и извршне власти.

 

хитно

 

 

 

 

сталан

Одбор за праћ. и контролу рада органа и инст. у области одбране и унут. послова

Сви изабрани предс. РС у извршној и закон. власти на нивоу РС и БиХ.

 

 

26.

Бр:01-246/03

04. април 2003.

Допунити Извјештај о ревизији процеса приватизације државног капитала Кристал банке АД Бања Лука Извјештајем о ревизији предприватизационог стања Кристал банке АД Бања Лука

 

-

Главна служба за ревизију јавног сектора

 

 

27.

Бр: 01-286/03

09. април 2003.

Подносити Извјештај о свом финансијском пословању у оквиру Извјештаја које подноси НС РС,

Сугерише се Влади да предложи свеобухватну реформу тржишта хартија од вриједности,

будући период

Комисија за хартије од вриједности РС

Влада РС

 

 

28.

Бр: 01-318/03

08.мај 2003.

Трајно рјешавање питања стамбеног збрињавање породица погинулих бораца и РВИ

Успоставити потпуну и цјеловиту евиденцију породица погинулих бораца и РВИ

Урадити социјалну карту за све категорије

Утврдити принципе по којима ће се станови из програма бити додјељивани најугроженијим породицама

Преузети и завршити станове који су започети у оквиру реализације Програма распуштања прихватних центара

 

 

 

 

 

Да општине кроз властита средства утврде конкретне активности

Да се кроз одобравање посебних програма дā предност заједницама које рјешавају случајеве смјештаја

Да се изврши ревизија критерија за додјелу кредита

4 године

 

2 квартал 2003.

 

крај 2003. године

 

 

 

 

Најмање једанпут годишње достављати извјештај НС РС о извршавању Програма

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Влада РС

 

Влада РС , Министарство рада и борачко-инвалидске заштите  и Министарство за избјеглице и расељена лица

Општине

Фонд становања РС

Министарство финансија

 

 

29.

Бр:01-355/03

08. мај 2003.

Да се у што краћем року створе услови и конституише секратаријат за законодавно-правне послове.

најкраћи рок

Влада РС

 

 

30.

Бр:01-356/03

08.мај 2003.

Да се изнађу рјешења за коначни завршетак централног гријања у Приједору

најкраћи рок

Влада РС, општина Приједор и ЈКП "Централна топлана" Приједор

 

 

31.

Бр:01-338/03

08.мај 2003.

 

Усваја се Извјештај о реализације Програма рјешавања проблема расељених лица, повратника и избјеглица за 2002.

 

 

 

 

 

32.

Бр: 01-395/03

30. април 2003.

 

Да се кроз преговоре са ММФ-ом укине или промјени наредба Министарства финансија о привременој забрани задуживања код комерцијалних банака и давања гаранција општина

 

у што краћем року

Влада РС

 

 

33.

Бр: 01-396/03

30. април 2003.

 

Да се размотри постојећи систем организације Републичке управе за геодетско и имовинско правне послове и предложи реформа у виду децентрализације преноса овлаштења на органе локалне заједнице града и општине.

 

 

Влада РС

 

 

34.

Бр: 01-397/03

13. маја 2003.

Да се покрену измјене и допуне Закона о спољнотрговинској комори, у дијелу који се односи на приходе спољнотрговинске коморе

 

Посланици у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ и Делегати у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ

 

 

35.

Бр:01-284/03

30. април 2003.

Нацрт закона о премјеру и катастру непокретности упутити на јавну расправу и објавити у дневном листу "Глас Српске".

 

Спровести јавну расправу до 15. маја 2003.

Предлагач Закона

 

 

36.

Бр: 01-321/03

08. мај 2003.

 

Нацрт закона о приватизацији пословних зграда, пословних просторија и гаража, упутити на јавну расправу и објавити у дневном листу "Глас Српске".

 

Спровести јавну расправу до 31. маја 2003. године

Предлагач закона

 

 

37.

Бр: 01-418/03

06. јуни 2003.

 

На позиције у којима НС РС врши именовање на приједлог Владе РС, спорведе поступак утврђивања критерија, распише јавни конкурс и избор и именовање у име НС РС.

 

 

Влада РС

 

 

38.

Бр: 01-417/03

06. јуни 2003.

 

Да сваки јавни конкурс буде благовремено објављен на службеној Веб страни Владе РС.

 

 

Влада РС

 

 

39.

Бр: 01-424/03

06. јуна 2003.

 

НС РС оцјењује да је рад Омбудсмена РС оптерећен првано нерегулисаном унутрашњом организацијом.

Подржава се независност институције Омбудсмена на нивоу ентитета и БиХ.

 

Прихвата се иницијатива о покретању активности на измјенама и допунама Закона о Омбудсмену РС.

 

 

Тражи се од Омбудсмена РС да донесе опште акте којима ће регулисати унутрашњу и територијалну организацију.

Препоручује се органима власти у РС да поступају по препорукама Омбудсмена РС.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 дана

 

 

 

 

Одбор за представке, приједлоге  и друштвени надзор и стручњаци из области права.

 

Омбудсмен РС

Влада РС и организације које врше јавне послове.

 

 

 

40.

Бр. 01-419/03

06. јуни 2003.

 

Планирана средства за рјешавање проблема расељених лица и избјеглица за 2003. г. нису довољна и морају се обезбједити додатна средства.

 

НС РС тражи да се убрза исплата средстава за повратак у РС и ФБиХ.

 

Иницирати састанак ресорни министарства РС и ФБиХ.

 

Предвидјети средства у износу од 2 милиона КМ за рјешавање стамбених питања интерно расељених породица у РС.

 

Да се уради Анекс програма рјешавања проблема расељених лица повратника и избјеглица за 2003. годину.

 

 

Усвајање Ребаланса Буџета РС за 2003. г.

 

 

до краја грађевинске сезоне 2003. године

 

 

 

 

Усвајање Ребаланса Буџета за 2003. годину.

Влада РС

 

 

 

 

Влада РС

 

Влада РС

 

 

 

Влада РС

 

Влада РС и Министарство за избјегла и расељена лица

 

 

41.

Бр. 01-441/03

05. јуна 2003.

 

Прихвата се Одлука Високог представника за БиХ од 8. маја 2003. године број 139/03.

 

 

 

Одмах

Влада РС

 

 

42.

Бр. 01-420/03

05. јуни 2003.

 

 

Подржава се процес реформи система одбране у РС и БиХ.

 

 

 

Обавјестити НС РС о другим аспектима приступања БиХ и њених ентитета «Партнерству за мир»

 

Поднијети на увид план свеобухватних реформи система одбране у БиХ.

 

 

Писмено обавјестити Одбор за праћење и контролу рада органа и инс. у области одбране у вези са реформом система одбране у РС и БиХ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У најкраћем времену

 

 

У најкраћем времену

 

 

 

 

стално

Влада РС, представници у заједничким органима БиХ.

Члан Предсједништва БиХ из РС и предсједник РС

Министарство одбране и Генералштаб ВРС.

 

Представници РС у Заједничкој војној комисији и Комисији за одбрамбену реформу (коју је формирао ОХР)

 

 

43.

Бр. 01-421/03

05. јуни 2003.

 

 

 

 

Да се Буџетска средства приоритетно распоређују на Главну служби јавног сектора

 • да се омогући кадровско јачање Главне службе за ревизију

да већи дио ревизије буде обрађен до краја септембра

 

 

 

 

до краја септембра

Влада РС

Главна служба за ревизију јавног сектора РС, Одбор за привреду и финансије НС РС

 

 

44.

Бр. 01-423/03

29. мај 2003.

 

Да се настави активно радити на припреми законских и подзаконских аката и убрза процес реформи у правосуђу

 

Да се предузму мјере за примјену међународних стандарда и европских затворских правила у систему извршења кривичних санкција.

 

Обезбједити средства за обавезе у 2002. години и средства за 2003. годину

 

Путем међународних институција обезбједити додатна финансијска средства у вези реформских закона у области правосуђа.

 

Без одлагања предузети активности за доношење Закона о правобранилаштву.

 

Планирати реална средства за реформе у области правосуђа.

 

 

 

 

у што краћем року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

одмах

 

 

Ребаланс буџета за 2003. и Буџет за 2004.

Министарство правде

 

 

 

Влада РС

 

 

Влада РС

 

 

 

Влада РС

 

 

Министарство правде

 

 

Влада РС

 

 

45.

Бр. 01-422/03

06. јуна 2003.

Обуставити примјену дијела тарифног система до доношења новог тарифног система.

одмах

Влада РС

 

 

46.

Бр. 01-486/03

25. јуни 2003.

Размотрити праксу да се на нивоу БиХ доносе закони који задиру у надлежност ентитета (у вези Закона о индиректном опорезивању).

 

При верификацији коначног Закона о индиректном опорезивању инсистирати на усклађивању са овим Закључцима НС РС.

 

Уставна комисија НС РС и Законод. правни одбор НС РС.

Делегати из реда српског народа у Дому народа Парла. скупштине БиХ.

 

 

47.

Бр. 01-485/03

25. јуна 2003.

НС РС прихвата «Основе за реформу у области одбране у БиХ са планом активности за спровођење реформу у систему одбране РС» (у складу са закључцима НС РС од 5. јуна 2003.).

 

Да се реформом система одбране у РС и БиХ омогући будуће чланоство у «Партнерство за мир».

 

 

Представници РС у Заједничкој војној комисији и Комисији за одбрамбену реформу.

 

 

48.

Бр. 01-679/03

23. јули 2003.

Путем одговарајуће процедуре покренути поступак за продужење рока за поврат станарских права, носиоцима истих на простору цијеле БиХ.

 

Посланици у Представничком дому и Делегати у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ, члан Предсједништва БиХ из РС.

 

 

 

49.

Бр. 01- 678/03

23. јула 2003.

Утврдити измјене и допуне закона из области рада, пореске и царинске политике, с циљем ставарања повољних услова за оживљавање привређивања у слободним зонама РС.

 

рок три мјесеца

Влада РС

 

 

50.

Бр. 01-677/03

23. јула 2003.

Припремити и упутити у Парламентарну процедуру сет закона који ће регулисати област директних пореза.

 

 

три мјесеца

Влада РС и Министарство финансија

 

 

51.

Бр. 01-676/03

23. јули 2003.

 

 

Преиспитати висину таксене тарифе и ускладити је са економским положајем грађана у РС.

 

у што краћем року, а најкасније до краја септембра 2003.

Влада РС

 

 

52.

Бр. 01-675/03

23. јула 2003.

 

Припремити анализу укупних ефеката досадашњег процеса приватизације и предложити системске мјере за побољшање и окончање процеса приватизације.

 

Предложити закон којим би се регулисало питање приватизације имовине предуезћа РС у другим државама бивше Југославије.

 

за Посебну сједницу НС РС.

Влада РС

 

 

 

 

Влада РС

 

 

53.

Бр. 01-674/03

23. јула 2003.

 

Припремити Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о приватизацији државног капитала у предузећима, којим би било прописано да се додатних 10% средстава од продаје државног капитала директно усмјери у Фонд ПИО.

Приликом израде Нацрта закона о јавном дугу утврдити приоритет рјешавања дуга прама Фонду ПИО.

 

 

септембарско засједање НС РС

Влада РС

 

 

54.

Бр. 01-673/03

23. јули 2003.

 

Припремити Закон о измјенама и допунама Закона о комуналним дјелатностима у дијелу који се односи на комунална предузећа, као и да се преиспитају рјешења у Закону о приватизацији државног капитала.

До усвајања ових измјена Влада РС ће обуставити именовања Упрваних и Надзорних одбора у овим предузећима.

септембарско засједање НС РС

Влада РС

 

 

55.

Бр. 01- 688/03

29. јула 2003.

Да се убрзају активности и предложе мјере за спровођење одредбе члана 152. Закона о раду.

 

Влада РС Министарство рада и борачко-инвалидске заштите

 

 

56.

Бр. 01-689/03

30. јула 2003.

 

У што краћем року окончати стечајне поступке и извршити брисање из судског регистра Привредне банке АД «Градишка», Привредне банке АД «Приједор» и «Екватор банке» АД Бања Лука.

 

у што краћем року

Влада РС, Агенција за банкарство РС

 

 

57.

Бр. 01-690/03

30. јула 2003.

Извршити ревизију пословања Агенције за банкарство РС за 2002. годину и Извјештај доставити НС РС.

 

Главни служба за ревизију јавног секотра РС

 

 

58.

Бр. 01-691/03

30. јули 2003.

Након доношења Акционог плана РС предложити разматрање Документа «Стратегија развоја електроенергетског сектора РС у периоду од 2005.-2020. године.

годину дана

Влада РС, Министарство привреде, енергетике и развоја.

 

 

59.

Бр. 01-692/03

29. јула 2003.

Припремити оперативни план реализације «Краткорочних мјера за хитно побољшање материјелног и укупног положаја пензинера».

Припремити приједлог измјена Закона о доприносима, обезбједити исплату пензија у пуном износу по рјешењима.

Предложити рјешење којим ће се обезбједити приоритет исплате заосталих 3,82 пензије из 2000. г.

Размотрити могућност успоставе укинутог права на пензију одређеним категоријама овлаштених радника МУП-а односно СУП-а.

У року од 30 дана од дана ступања на снагу Закона о измјенама и допунама Закона о ПИО реализује Одлука Дома за људска права којом се регулише обавеза исплате пензија од стране ентитетских носилаца осигурања.

До краја 2003. године извршити наплату свих заосталих доприноса за ПИО.

Средства добијена продајом капитала држваних предузећа уплатити Фонду ПИО.

Размотрити могућност да се дио пореза од опорезивања високоакцизних роба дозначи Фонду ПИО РС.

 

Извршити ревизију репрограмираних дугова, који се односе на допринос Фонда ПИО.

Доставити НС РС Информацију о предузетим, а неизвршеним обавезама Владе РС према Фонду ПИО за период од 2000.-2002. године.

Препоручити представницима РС у Заједничким органима БиХ да предузму све неопходне мјере да се ратификује Споразум о социјалном осигурању са Србијом и Црном Гором и обезбједи доследна примјена Уговора о социјланом осигурања са Републиком Хрватском и убрза закључивање таквих споразума са другим Републикама бивше СФРЈ.

Доставити НС РС анализу реализације ових закључака с мјерама одговорности

септембарско засједање НС РС

 

најкасније до 31. децембра 2003.

 

 

 

 

 

 

 30 дана

 

 

до краја 2003. године

 

 

 

 

 

 

 одмах

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

јануар 2004. године

Влада РС, Фонд ПИО РС,.

 

Влада РС и Фонд ПИО РС

 

 

 

 

 

 

 

Влада РС, Фонд ПИО РС, Пореска управа и Министарство за рад и борачко-инвалидске заштите

 

 

 

 

 

Влада РС

 

Влада РС и Фонд ПИО РС.

 

 

 

Влада РС

 

 

Влада РС

 

 

60.

Бр. 01-655/03

30. јули 2003.

Нацрт закона о  производњи и промету опојних дрога упутити на јавну расправу и објавити у дневном листу «Глас Српске».

спровести јавну расправу до 31. августа 2003. год

Предлагач закона

 

 

61.

Бр. 01-693/03

30. јула 2003.

Разматрање извјештаја Главног ревизора о обављеној ревизији финансијских извјештаја РУ за геодестско имовиноско правне послове за 2001. и 2002. годину.

септембарско засједање НС РС

Служба за ревизију јавног сектора.

 

 

62.

Бр:01-983/03

16. октобар 2003.

 

VIII посебна

Задужује се Министарство здравља да да приоритет у реализацији Акционог плана за санацију здравственог система.

Донијети краткорочни и средњорочни план за остварење здравствене политике и стратегије.

Усагласити своја међусобна потраживања.

Дефинисати минимални пакет здравствене заштите

У току ове године

 

 

До 31.12.2003. год

 

До 31.12.2003. год

До 31.12.2003. год

Мин. здравља

Минист. здравља

Фонд здрав.осиг. и Минист. здравља

 

 

63.

Бр:01-984/03

16. октобар 2003.

VIII посебна

Заштити имовину РТРС.

Извршити провјеру навода из ревизорског извјештаја.

Код израде закона о РТРС уважити уставно-правни систем БиХ.

Да се из буџета за 2003. годину обезбиједи 750.000 КМ за доградњу РТВ дома.

НС РС тражи од управног одбора, ген.дир. и одговорног уредника да одмах поднесу оставке.

Размотрити могућност директ. тв преноса скуп. засјед.

Одмах

 

 

Јавно правобр. РС

 

Влада РС

 

Влада РС

 

 

 

Колегиј НС РС

 

 

64.

Број: 01-923/03

01. октобар 2003.

IX редовна сјед.

Организовати чишћење и уређење јавних и др површ.

Поднијети извјештај НС РС у циљу имплементације Закона о комуналној полицији.

30.03.2004. год

 

послије 30.03.2004.

Влада РС и локалне заједнице

Влада РС

 

 

65.

Бр:01-924/03

30.септембар 2003. IX редовна

Средства добијена на основу уштеда које се постижу укидањем накнада усмјерити на побољшање финансијског стања у тужилаштвима и судовима.

 

Влада РС и Минист. Финансија

 

 

66.

Бр:01-966/03

09. октобар 2003.

IX редовна сјед.

НС РС покреће иницијативу да се у Парлам. скупшт. БиХ донесе Резолуција о сузбијању међунационалне и вјерске нетрпељивости у БиХ.

 

Посланици из РС у Парлам скупш. БиХ

 

 

67

Бр:01-967/03

09. октобар 2003.

IX редовна сјед.

У вези ревиз.финанс. извјештаја РУП за геод.имов.прав. послове, посебно неовлаштена манипулација располагања са 2.000.000 КМ - предузети хитне мјере

У року од мјесец дана поднијети извјештај НС РС

МУП и Тужилаш. РС

 

 

68.

Бр.01-968/03

09. октобар 2003.

IX редовна сјед.

Припремити реорганизацију РУП за геод.имов.прав. послове са циљем да се изврши њена децентрализација

 

 

У року од 3 мјесеца

 

Влада РС

 

 

 

69.

Бр:01-1005/03

 

30.октобар 2003.

X редовна сјед.

НС РС је сагласна да се надлежности из области индирек. опорезивања пренесу на Парлам. скупш. БиХ

Потписати са Владом ФБиХ одговарајући споразум ради реализације Закона о сист. индирек. опорез. у БиХ

Предложити Скупштини могући начин преношења уставних овлаштења

 

 

 

 

У најкраћем времену

Влада РС

 

 

Одбор за уставна питања НС РС

 

 

70.

Бр:01-1030/03

06.новембар 2003.

X редовна сјед.

Размотрити могућност ослобађања уплате доприноса Фонду здравст.осигур. РС за здравствено осигурање пензионера.

 

Влада РС

 

 

71.

Бр:01-1031/03

06.новембар 2003.

X редовна сјед.

НС РС инсистира да се одмах реализује Одлука Дома за људска права о обавези Фонда ПИО ФБиХ према пензионерима у РС.

одмах

 Влада РС

 

 

 

72.

Бр:01-1001/03

05.новембар 2003.

X редовна сјед

 

НС РС позива народне посланике из РС у Парл.скупш. БиХ да омогуће испуњавање услова потребних за укључивање БиХ и њених ентитета у "Партнерс. за мир"

 

Народни посланици из РС Парламентар. скупштини БиХ

 

 

73.

Бр:01-1025/03

06.новембар 2003.

X редовна сјед.

НС РС подржава закључке Владе РС о оправданости наставка радова на реализацији пројекта о завршетку изградње тунела "Фатничко поље-акумулација Билећа"

 

Влада РС

 

 

74.

Бр: 01-1004/03

06.новембар 2003.

X редовна сјед.

Нацрти Амандмана на Устав упутити на јавну расправу.

21.11.2003. год

Влада РС и Одбор за уставна питања НС РС

 

 

75.

Бр:01-1096/03

28.новембар 2003.

XI редовна сјед.

НС РС информисана о току и резултатима јавне расправе о Нацрту Амандмана на Устав РС у вези са реформом система одбране.

 

 

 

 

76.

Бр:01-1097/03

03.децембар 2003.

XI редовна сјед.

Између ФБиХ и РС донијети законска рјешења којима ће се регулисати спорна питања у односима Фонда ПИО ФБиХ и Фонда ПИО РС

 

Влада РС

 

 

77.

Бр:01-1095/03

03.децембар 2003.

XI редовна сјед.

Изнаћи одговарајуће законско рјешење којим би се регулисало питање контроле убирања финанс.средстава за потребе Црвеног крста РС.

30 дана

Влада РС

 

 

78.

Бр: 01-1094/03

03.децембар 2003.

XI редовна сјед.

НС РС позива предлагаче Нацрта закона о спречавању насиља на спортским приредбама и Нацрта закона о спречавању насиља и недоличног понашања на спортским приредбама да припреме заједнички Приједлог закона.

 

Прелагачи закона

 

 

 

 

 

79.

Бр: 01-1144/03

16.децембар 2003.

XI посебна сјед

НС РС прима к знању Извјештај о приватизацији државног капитала у РС.

Сачинити анализу ефеката процеса приватизације.

Редефинисати улогу и задатак Дирекције за приватизацију РС.

Отпочети преговоре о продаји државног капитала у Брчко Дистрикту.

Више користити домаће институције у процесу приватизације.

Преиспитати све приватизације за које постоји сумња да је било незаконитих радњи.

 

Покренути питање општинске својине.

 

 

90 дана

 

 

Влада РС

 

Влада РС

 

Влада РС

Влада РС и Дирекција за приватизацију РС

Ком. за праћ. спрово. проц. прива.

Влада РС

 

 

80.

Бр: 01-1147/03

16.децембар 2003.

XI посебна сјед.

НС РС прихвата Ставове и прпоруке Одбора за привреду и финан. и Одбора за зашт. права избјеглица у вези извршења Буџета РС за 01.01.-30.09.2003. год.

 

 

 

 

81.

Бр: 01-1177/03

23.децембар 2003.

XII редовна сјед

Приједлогом Економске политике за 2004. годину даје се реална слика досигнутог развоја РС.

НС РС тражи да се уграде примједбе народних посланика.

2004. годину прогласити годину раста индустријске производње, убрзати провођење приватизације државног капитала, програм приватизације упутити НС РС.

Поднијети Извјештај НС РС о приватизацији стратешких предузећа.

Припремити програм оживљавања и покретања производње у стратешким предузећима.

Стимулисати извозно-орјентисана предузећа.

Пронаћи додатна средства за финансирање Социјалног програма.

Предложити законе који ће омогућити ефикаснију борбу против организованог криминала и корупције.

Донијети акционе планове за реализацију Економске политике за сва министарства.

 

 

 

 

 

 

 

 

крај јануара 2004. године

за наредно засједање

 

у наредној буџетској години

најскорије вријеме

30 дана

свака три мјесеца обавје. НСРС

 

Влада РС

Одбор за привр. и финан.

 

 

Влада РС

 

Влада РС

 

Влада РС

 

Влада РС

 

Влада РС

Влада РС

 

Влада РС

 

 

82.

Бр: 01-1174/03

24.децембар 2003.

XII редовна сјед

Припремити информацију о задужењима општина код Свјетске банке по основу санације стамбених зграда.

за наредно скупштинско засј.

Влада РС

 

 

83.

Бр: 01-1173/03

24.децембар 2003.

XII редовна сјед

Обезбједити средства за исплату бруто плата и других накнада проф. посланика, који добију тај статус.

у току 2004. год.

Влада РС

 

 

84.

Бр: 01-1175/03

24.децембар 2003.

XII редовна сјед

Упутити у параламентарну процедуру Извјештај о реализацији рјешавања проблема избјеглица и оперативни план.

мјесец дана

Влада РС и Министарство за избје. и рас. лица

 

 

85.

Бр: 01-1176/03

24.децембар 2003.

XII редовна сјед

Из додатних извора обезбједити средства за:

-исплата пуних пензија, здравствено осигурање пензионера, минимални пакет здрав. заштите, подстицај извоза и тд.

 

 

 

Влада РС

 

 

86.

Број: 01-42/04

22. јануара 2004.

XIII редовна сјед.

Припремити Информацију о степену искориштености пољо. земљишта и урадити Програм пољо. развоја пограничних подручја.

у наредних 6 мјесеци

Влада РС и Министарство пољопирвреде, шум. и водопривреде.

 

 

87.

Број: 01-43/04

22. јануара 2004.

XIII редовна сјед

Кроз измјене и допуне  Закона о комасацији ријешити питање подјеле комасационе масе, утврдити прописе о извођењу комасација.

 

 

Влада РС

 

 

88.

Број: 01-37/04

23. јануара 2004.

XIII редовна сјед

Прихвата се Информација Владе РС о стању у области високог образовања.

НСРС се опредјељује за реоформу вис. образ. у смислу побољшања услова и квал. наставе.

Убрзати активности на реофрми система вис. образо., подизању квал. наставног процеса.

Израдити стратегију развоја и предложити конкретне мјере, за првазилажење постојећег стања у вис. образовању и извјестити НС РС.

Организовати округли сто на тему ''Расправа о Приједлогу оквирног закона о високом обазровању БиХ''.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 дана

 

 

31. март 2004. год.

 

 

Влада РС и Министарство просвјете

 

Влада РС и Министарство просвјете

 

Влада РС и Министарство просвјете

 

 

89.

Број: 01-36/04

23. јануара 2004.

XIII редовна сјед

У првој половини 2003. године дошло је до благог побољшања пословања банака у РС.

НС РС упозорава на висок ниво банкарских камата у РС, потребна је јача контрола Мини. финансија.

Повећати цензус, осигурање депозита и резервних банака.

Успоставити Централини регистар и жиро-рачун.

 

НС РС сматра да се код вођења рачуна јавних прихода мора обезбједити слободна конкуренција међу банакам, поштовање Закона о јаваним набавкама и мишљење Агенције за банкарство.

Завршити стечајне поступке код четири банке у РС.

Извршити ревизију приватиз. банкарског сектора.

Сачинити програм мјера који се односи на нови инвесициони циклус у поризводњи уз могућност фомирања Владиног фонда или посебне банке РС.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у што краћем року

 

 

 

 

 

 

Влада и надлежне инситутције

Влада РС, Мини. финансија и Агенција за банкарство.

 

 

 

 

Влада РС

 

 

90.

Број: 01-35/04

23. јануара 2004.

XIII редовна сјед

НС РС констатује да Влада РС и Дирекција за прива. РС нису спровеле Закључак НС РС о једномјесечном мораторијуму на прива. стратешких предузећа.

Прије коначне одлуке о продаји државног капитала у предузећу ''Бањалучка пивара'', доставити детаљну инфро. НСРС.

 

 

Влада РС и Дирекција за приватизацију РС.

 

 

91.

Број: 01-40/04

23. јануара 2004.

XIII редовна сјед

 

Упутити у скупштинску процедуру Нацрт закона о употреби службених језика и писама.

 

Приликом израде Нацрт закона обавити консултације са Владом ФБиХ.

 

01. априла 2004. г.

Влада РС

 

 

92.

Број: 01-38/04

23. јануара 2004.

XIII редовна сјед

Декларација о проглашењу 2004. и 2005. године ''Годинама младих и солидарности''.

донијети програм мјера и активности са циљем појачане бриге о младима и пружању помоћи угроженим грађанима.

НС РС ће дати подршку да се у Пар. скуп. БиХ донесе иста декларација.

 

 

2004. и 2005.

Влада РС и

НС РС.

 

 

93.

Број: 01-64/04

30. јануара 2004.

XII посебна сјед

 

НС РС је упозната са активностима које је Влада РС и надлежна Мини. предузимају у вези производње синтетичке дроге.

НС РС захтјева потпуну и енергичну истрагу и хитно поступање.

НС РС захтјева да буде детаљно обавијештене о току и резултатима истраге о радњама који предузимају тужилаштво и судски органи РС и БиХ.

у што краћем року

Влада РС, МУП,

Одбор за праћ. и конт. рада органа и инст. у области одбране и уну. послова.

 

 

94.

Број: 01-62/04

30. јануара 2004.

XII посебна сјед

 

Сходно закључку НС РС о отпочињању изградње аутопута Б. Лука-Градишка, што прије изнаћи додатна средства за путеве.

 

у што краћем року

Влада РС и Дирекција за путеве.

 

 

95.

Број: 01-63/04

30. јануара 2004.

XII посебна сјед

 

Ораганизовати технички и кадровски оспособити Реп. секретаријат за законодавство.

 

 

мјесец дана

Влада РС

 

 

96.

Број: 01-165/04

25. фебруара 2004

XIV редовна сјед

Препоручује се Влади РС потписивање споразума о преношењу одређених одговорности ентитета кроз успостављање ВСТС БиХ.

Уколико ови закључци не буду садржани у Приједлогу закона ВСТС БиХ, НС РС ће повући своју сагласности на споразум.

 

 

Влада РС

 

Представници РС у Парламентарној скупштини БиХ

 

 

97.

Број: 01-167/04

25. фебруара 2004

XIV редовна сјед

Налаже се Влади РС да припреми Стратегију развоја пољопривреде

Захтијева се од Владе РС да анализира потписане спорзуме о слободној трговини са земљама у окружењу

Донијети Закон о задругама

Размотрити могућности смањења цијена електричне енергије.

Изнаћи моделе за формирање агерарног фонда мимо буџетских средстава

Спровести едукацију произвођача

Доставити информацију о утрошку донаторских и кредитних средстава

 

краткорочно до 2007. и дугорочно за десет година

 

што прије

одмах

 

 

 

 

за наредну сједницу

Влада РС

Министарство пољопривреде

Општине

 

 

98.

Број: 01-185/04

04. март 2004

XIV редовна сјед

Нацрт амандмана на Устав РС у вези главног града РС да се упути на јавну расправу.

три седмице од дана објављивања

Влада РС и Одбор за уставна пит.

 

 

99.

Број: 01-207/04

05. март 2004

XIV редовна сјед

Да Влада РС формира Комисију која ће истражити финансијска и друга задужења код Свјетске банке по основу санације стамбених зграда (1992-1995.)

мјесец дана, поднијети извјештај НСРС

Влада РС

 

 

100

Број: 01-213/04

05. март 2004

XIV редовна сјед

Укључити сва министарства и институције који могу помоћи рјешавању проблема расељених лица, избјеглица и повратника

Доставити комплетне податке о имплементацији имовинских закона у БиХ

 

Доставити финансијски извјештај за 2003. годину и план за 2004. годину

 

 

Доставити извјештај о рјешавању проблема избјеглица, расељених лица и повратника

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сваких 6 мјесеци

Влада РС са читавим свијетом

 

Министарство за избјеглице и расељена лица

Влада РС и надлежно министарство

 

Министарство за избјеглице

 

 

 

101

Број: 01-179/04

04. марта 2004.

XIII посебна сјед

Приједлог закона о обавјештајно безбједнсноној агенцији БиХ  треба да буде подржан и од делегата у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ из РС

 

 

Делегати у Дому наорда БиХ из РС.

 

 

102

Број: 01-268/04

31. марта 2004

XV редовна сјед

Преузети све неопходне мјере за заштиту дражвног капитала и санацију стања у ЈОДП за поштанских саобраћај РС.

Утврдити програм мјера на отклањању недостатака утврђених у ревизорском извјештају.

 

Предузети све потребне мјере и радње и утврдити евентуалну кривичну и другу одговорност, извјештај доставити Влади РС и НС РС

 

 

 

хитно

 

 

 

у што краћем року

Влада РС и Управни одбор

 

Управни одбор и менаџмент предузећа

 

МУП, тужилаштво, надлежне инспекције

 

 

 

103

Број: 01-269/04

31. марта 2004

XV редовна сјед

Доставити извјештај о обављеној ревизији надлежним органима

 

Преузети мјере на отклањању утврђене неправилности по налозима главног ревизора

Поднијети извјештај о предузетим мјерама контролоних органа по досадашњим ревизијама

 

редовно обавјештавати НС РС

одмах

 

до наредног засједања НС РС

Влада РС

 

 

Влада РС

 

Влада РС

 

 

104

Број: 01-270/04

31. марта 2004

XV редовна сјед

Да се на извршавају одлуке СКРС гдје је уложен захтјев за преиспитивање, док се не формира Заједничка комисија за преиспитивање одлука,  у надлежности другостепеног одлучивања

 

 

Министарство за избјеглице и расељена лица

 

 

 

105

Број: 01-263/04

31. марта 2004

XV редовна сјед

Декларација о иницјативама за оспоравање уставне утемељености и  имена ''Република Српска''

одмах

Члан предсједништва БиХ – Борислав Паравац

 

 

106

Број: 01-285/04

7. априла 2004

XV редовна сјед

Нацрт закона о правима бораца.... упутити на јавну расправу

мјесец дана, до 7. маја

Влада РС

 

 

107

Број: 01-300/04

7. априла 2004

XV редовна сјед

 

Препоручује се скупштинама општина да због изражене потребе за збрињавање приоритетних категорија, дају приоритете у финансирању из споственог буџета

 

 

Скупштине општина

 

 

108

Број: 01-301/04

7. априла 2004

XV редовна сјед

Подржава се трајно рјешавање стамбених питања РВИ који су лијечени у бањама

 

 

 

 

109

Број: 01-302/04

7. априла 2004

XV редовна сјед

Обезбједити додатна средства за финансирање програма потпуног стамбеног збрињавања породица погинулих бораца и РВИ у 2004. години

 

 

Влада РС

 

 

110

Број: 01-303/04

7. априла 2004

XV редовна сјед

Обезбједити неопходне услове за рад јавних тужилаштава у РС.

Доставити план смјештаја Републичког и окружних тужилаштава у РС.

Припремити информацију о активностима на реализацији закључака НС РС у вези извјештаја Главне службе за ревизију.

Припремити свеобухватну инфромаицју о стању у области првосуђа

 

Створити претпоставке за избор и почетак рада привремених-резервних судија

 

Реализовати одлуку о расподјели неперспективних локација и осталих некретнина, број:02/1-020-1093/03

 

 

 

30 дана

 

 

 

 

 

 

 

у што краћем року

 

 

90 дана

 

 

Влада РС

 

 

Главни републички тужилац

Влада РС и Министарство правде

Министарство правде у сарадњи са ВСТС.

Влада РС

 

 

111

Број: 01-343/04

21. априла 2004

XIV посебна сјед

Провести и окончати истрагу о узроцима и одговорним лицима са полицијским овлаштењима и  извјештај доставити НС РС

Изјаснити се о степну објективне и сваке друге одговорности свих функционера и о томе обавјестити НС РС.

 

Доставити извјештај Одбору за праћење.... о случајевима у Вишеграду и Теслићу.

Обезбједити услове за организационо преструктуирање оперативног састава МУП-а,

 

 

МУП, Влада РС посредством Одбора за праћење....

Влада РС, МУП, ОБС, Незав.одбор за избор директ. полиције

Влада РС и МУП

 

 

112

Број: 01-344/04

21. априла 2004

XIV посебна сјед

Извршити допуну Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији у Републичком заводу РС са подручном јединицом Приједор.

 

Мини. просвј. и културе и Републ. педагошки завод РС.

 

 

113

Број: 01-367/04

29. априла 2004

XVI редовна сјед

Нацрт закона о локалној самоуправи упутити на јавну расправу.

до 29. јуна 2004.године

предлагач закона

 

 

114

Број: 01-374/04

29. априла 2004

XVI редовна сјед

Нацрт закона о службеној употреби језика и писма у РС упутити на јавну расправу.

до 4. јуна 2004. године

предлагач закона

 

 

115

Број: 01-369/04

29. априла 2004

XVI редовна сјед

У вези сета закона о забрани пушења, рекламирања дуванских производа поднијети извјештај НС РС о ефектима примјене ових закона.

 

у року од годину дана

Влада РС

 

 

116

Број: 01-370/04

29. априла 2004

XVI редовна сјед

Гдје год постоје услови за оснивање одјељења ван сједишта суда предложити оснивање истих.

 

Влада РС и Министарство правде

 

 

117

Број: 01-393/04

9. маја 2004

XVI посебна сјед

Обезбиједити постепени раст, исплате мјесечних примања по Закону о правима бораца

При изради Буџета за наредне године средства не могу бити мања од буџетских средстава које предвиђа закона.

Припремити приједлог прописа којим ће се ближе уредити остваривање права на борачки додатак.

Убрзати поступак доношења закона о професионалној рехабилитацији инвалида

Припремити правилник о поступку, условима и начину сахране умрлих бораца.

три године

 

наредне године

 

31.12.2004. године

Влада РС

 

надлежно министарство

 

 

118

Број: 01-456/04

25. маја 2004

XVII посебна сјед

НС РС оцјењује да Акциони план који је изнјела Влада ради оживљавања производње, неопходно надопунити приједлозима који су изнијели народни посланици и истакнути привредници.

 

до 15. јуна 2004. године (сачинити нови Акциони план)

Влада РС и Одбор за привреду и финансије

 

 

119

Број: 01-438/04

19. маја 2004

XVII редовна сјед

Преиспитати досадашња рјешења у Закону о јавном реду и миру, и предложити измјене,

Сачинити анализу функционисања и законску основу формирања приватних агенција за безбједност и заштиту

Формирати Центар јавне безбједности у Приједору

Пријем дефицитарних кадрова вршити јавним конкурсом из реда приправника и млађих кадрова

Покренути заједничку акцију против незаконите трговине дрогом и сачинити Акциони план

Окончати и  јавно саопштити резултате истраге које су вођене по кривичним пријавама од стране МУП-а

 

90 дана

 

90 дана

 

 

у што краћем року

 

 

 

крај 2004. године

МУП

 

МУП

 

 

МУП

 

МУП

 

Влада и МУП

главни тужиоц РС

 

 

120

Број: 01-439/04

19. маја 2004

XVII редовна сјед

НС РС прихвата Извјештај Одбора за праћење и контролу рада... у вези закључака НС РС од 21. априла 2004. године,

Позивају се органи тужилаштва да окончају кривичне истраге о догађајима на Хајдучким водама и у Вишеграду

Активно сарађивати са на испуњавању обавеза РС и БиХ укуључујући и позив за добровољну предају

Наставити са активностима на реализацији закључака, под бројем 3. и 4. од 21. априла 2004. године.

 

 

 

 

у наредном периоду

Влада и надлежно министарство

 

 

121

Број: 01-433/04

19. маја 2004

XVII редовна сјед

И даље усклађивати и поједностављивати регулативе за функционисање тржишта хартија од вриједности у РС

 

 

 

Влада РС

 

 

122

Број: 01-434/04

19. маја 2004

XVII редовна сјед

Хитно припремити програм рјешавања дугова предузећа посебно стартешких (Рафинерија нафте Српски Брод)

Обезбједити рационално и профитабилно пословање у Рафинерији нафте Српски Брод.

 

хитно

 

 

 

Влада РС управне и руководне структуре у Рафинерији нафте Српски Брод.

 

 

123

Број: 01-435/04

19. маја 2004

XVII редовна сјед

 

Сачинити нови извјештај РС о последицама поплава

Предочити приоритете, начине и динамику материјалне и друге надокнаде за штете,

Презентирати дугорочни и краткорочни програм мјера за превентивну заштиту од поплава

 

 

 

крај јуна 2004. године

Влада РС

 

 

124

Број: 01-436/04

19. маја 2004

XVII редовна сјед

Сваки шест мјесеци подносити НС информацију о стању у области  правосуђа

 

Доставити информацију о остваривању права грађана на судску заштиту

 

Предузети мјере на рјешавању материјално-техничке опремљености Окружног суда у Бањалуци

Дати приоритет у рјешавању предмета по извјештајима Главног ревизора РС,

 

Понудити приједлог закона о правобранилаштву РС

 

 

 

 

 

хитно

 

 

 

у што краћем року

Влада и Министарство правде

 

 

 

 

Правосудни органи и тужилаштво

Влада РС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125

Број: 01-534/04

29. јуни 2004

XVIII ред. сјед

Приступити измјенама и допунама Закона о ПИО.

Преиспитати могућности измјене Закона о доприносима у дијелу висине стопе.

Обезбједити приоритет исплате пензије из 2000. г.

Сачинити преглед укупног дуга Владе РС према Фонду ПИО

Размотрити могућност ослобађања пензионера од плаћања трошкова на име ел. енергије.

Подносити НС РС Извјештај сваких 6 мјесеци.

 

 

 

 

 

 

 

 

6 мјесеци

 

 

 

Влада РС

 

 

 

Влада и надл. мин.

 

 

126

Број: 01-611/04

27. јули 2004

XVIII ред. сјед

 

Обавезује се Министарство пољопривреде да ради на прикупљању података о додјелљених донацијама и кредитима.

Сачинити програм наплате и употребе донаторских и кредитних средстава.

Извршити репгрограм кредита и донација одобреним пољопривредним произовђачима.

Покренути одговорност пред надлежним органима за све учињене незаконитости у додјели донаторских и кредитних средстава.

Извјештавати Скупштину сваких 6 мјесеци.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 мјесеци

 

 

Влада РС и Министарство пољппривреде, шумарства и водопривреде

 

 

127

Број: 01-600/04

28. јули 2004

XVIII ред. сјед

Дати приоритет изградињи ауто-пута у свим његовим аспектима.

Приступити изради потребне планске пројектне документације и изгради других саобраћајница вишег ранга у РС.

 

Влада РС

 

 

128

Број: 01-603/04

27. јули 2004

XVIII ред. сјед

Обавезно испоштовати препоруке Омбудсмена РС

Све извјештаје Омбудсмена доставити народни посланицима

Предложити НС РС нове омбудсмене у складу са измејнама и допунама Закона о омбудсмену

 

 

 

 

1. септембар 2004. године

Институције РС

Омбудсмен РС

Комисија за избор и именовање

 

 

129

Број: 01-604/04

27. јули 2004

XVIII ред. сјед

Очувати институцију Омбудсмена РС уз неопходну рационализаџију и сарадњу Омбудсмена на државном и ентитетском нивоу.

 

 

Представници РС у оба дома Парла. скупшт. БиХ

 

 

130

Број: 01-606/04

27. јули 2004

XVIII ред. сјед

Обавјестити НС РС о свим релевантним чињеницама везаним за питања постављена у извјештају Анкетног одбора, како би јавност РС стекла увид у проблема наплате материјалне и нематеријалне штете.

Предузети мјере на утврђивању одговорнсоти свих лица због неизвршавања законских обавеза у вези са радом Анкетног одбора и  о томе обавјестити НСРС.

 

 

У што краћем року

 

Влада РС

 

 

 

 

Влада РС

 

 

131

Број: 01-605/04

27. јули 2004

XVIII ред. сјед

Комплетирати сву расположиву документацију у вези исплата матрријалних и нематеријалних штета и исту прослиједити надлежним тужилаштвима.

 

Анкетни одбор НС РС

 

 

132

Број: 01-607/04

27. јули 2004

XVIII ред. сјед

Доставити прецизну документацију о броју страних држављана и особа стално настањених у РС, привремнео настањених и који бораве и раде у Рс а непосједују потребне документе

 

 

Три мјесеца

 

Надлежни орган РС

 

 

133

Број: 01-608/04

27. јули 2004

XVIII ред. сјед

Доставити извјештај о структури репрограмираних дугова према Буџету и фондовима РС

 

 

Влада РС

 

 

134

Број: 01-609/04

27. јули 2004

XVIII ред. сјед

Сачинити анализу и утврдити разлоге недовољних пласмана у привреди РС.

Достављати битне појединачне показатеље пословања и стања по банкама.

Вршити редовне и континуиране контроле банака по пословима платног промета.

Успостављати централни регистар транс-акционих рачуна.

Убрзати осигурање допозита код преосталих банака.

НС РС потврђује своје раније закључке, број: 01-36/04, од 23. јануара 2004. године.

 

Агенција за банкарство

 

 

135

Број: 01-602/04

28. јули 2004

XVIII ред. сјед

Тражити од министарства финансија структуру репорограмираних обавеза пореских обвезника при чему треба укинути репрограме за оне обвезнике који неплаћају обавезе.

Повећати учешће капиталних улагања у буџетских средствима.

Повећати финансирање спортских органиазција из средстава Лутрије РС

 

 

 

 

Влада РС

Министарство финансија

 

 

136

Број: 01-601/04

27. јули 2004

XVIII ред. сјед

Нацрт закона о професионалној рехабилитацији, оспособљавању и запошљавању инвалида упутити на јавну расправу

1. септембар 2004. године

Влада РС и надлежно министарство

 

 

137

Број: 01-563/04

20. јули 2004

XIX пос. сјед

Резолуција о сарадњи са међународним судом за ратне злочине почињене на простору бивше Југославије са сједиштем у Хагу

 

 

Влада РС

 

 

138

Број: 01-580/04

28. јули 2004

XIX ред сјед

Да се донесе закон о попису становништва у БиХ како би се могао извршити попис у БиХ а да се након тога отвори питање о заставама, грбовим и химнама у оба ентитета.

 

Савјет министара БиХ и Парламентарна скупштина БиХ

 

 

 

139

Број: 01-620/04

28. јули 2004

XIX ред сјед

Покренути поступак за измјене и допуне Закона на нивоу БиХ, а нарочито Изборног закона, Закона о ЈМБ и прописа ЦИПС-прјекта

 

Посланици Парла. скупшт. БиХ

 

 

140

Број: 01-579/04

28. јули 2004

XIX ред сјед

Овлашћује се законодавно правни одбор НС РС да утврди коначан текст одговора на наводе и захтјева Предсједавајућег предсједништва БиХ

Обавезује се Влада РС да у покренутом поступку пред Уставним судом БиХ именује правне заступнике-

Обавезује се Влада РС да анализира Закон о застави, грбу и химни, Закон о славама и светковинама и др.

 

 

 

 

 

рок 2004. година

Законодавно-правни одбор и Влада РС

 

 

141

Број: 01-578/04

28. јули 2004

XIX ред сјед

Припремити конкретан програм реализација средстава којим ће се већина износа диркетно утрошити за запошљавање

 

 

 

 

Влада РС

 

 

142

Број: 01-687/04

13. септ.2004

XIX ред сјед

У пројекцији Буџета за 2005. годину, повећати средства за научно-истраживачку дјелатност до просјечног нивоа за издвајање за ову област у земљама из окружења.

 

 

 

 

Влада РС

 

 

143

Број: 01-820/04

03.нов. 2004

XX ред сјед

Закључци у вези Акционог плана за оживљавање производње

У оквиру грандских организација осмислити и креирати информациони систем

Сачинити нови приједлог тарифног система

 

Припремити рјешења за пребијање међусобних потраживања

Припремити законско рјешење за увођење фисклане касе

 

 

 

 

60 дана

 

 

60 дана

60 дана

Привредна комора

Министарство привреде

Влада РС и Регулаторна Агенција за РС

Влада РС

Влада РС

 

 

144

Број: 01-775/04

20. окт. 2004

XX ред сјед

Закључак у вези Извјештаја о реализацији Програма рјешавања проблема повратника и избјеглица за прво полугодише 2004. године

 

Покренути рјешавање питања враћања избјеглица,њихове имовине и станарских права у Републици Хрватској

 

 

 

 

 

 

Влада РС

Министарство за избјеглице и расељена лица

 

 

 

145

Број: 01-776/04

20. окт. 2004

XX ред сјед

Закључак у вези Нацрта закона о расељеним лицима, повратницима у РС...

 

Покренути иницјативу за измјену државних закона ради њиховог усклађивања са Конвенцијом и статусом избјеглица

 

 

Обавјестити НС приликом разматрања Приједлога овог закона

 

 

Влада РС

Министарство за избјеглице и расељена лица

 

 

146

Број: 01-768/04

20. окт. 2004

XX ред сјед

Закључак у вези Нацрта закона о расељеним лицима, повратницима у РС...

 

Овај закон упутити на Јавну расправу

 

 

 

20. новембар 2004.

Влада РС

Министарство за избјеглице и расељена лица

 

 

147

Број: 01-821/04

03. нов. 2004

XX ред сјед

Закључак у вези Информације о Акционом плану за оживљавање производње, даљег тога приватизације...

 

Предвидјети могућност продаје државног капитала на кредит,

Извршити разуман репрограм у задовољавајући грејс-период,

 

 

 

 

 

Влада РС

Министарство привреде,

Дирекција за приватизацију

 

 

148

Број: 01-803/04

02. нов. 2004

XX пос.сјед

Закључак у вези Закона о универзитету

 

Сачинити свеобухватну информацију о стању у високо-школском образовању у РС

 

 

 

Влада РС

Министарство просвјете, науке и културе

 

 

149

Број: 01-913/04

01. дец. 2004

XXI ред. сјед

Закључак у вези Закона о судовима

Извршити анализу организације рада судова, испуњености критеријума за отварање судских одјељења у Лопарама, Србцу и Козарској Дубици.

мартовско засједање

НС РС у 2005. години

 

Влада РС

Министарство правде

 

 

150

Број: 01-912/04

02. дец. 2004

XXI ред. сјед

Закључак у вези измјена и допуна Закона о електирчној енергији

 

Тарифни систем и тарифне ставове донијети до краја текуће године како би се обезбједила примјена истих од 01. јануара 2005. године

 

 

 

01. јануар 2005. г.

 

 

Влада РС,

Министарство привреде

 

 

151

Број: 01-974/04

15. дец. 2004

XXI ред. сјед

Закључак у вези Извјештаја Главног ревизора о ЈПШ ''Српске шуме''

 

Уколнити недостатке са увојеним Планом,

Набавку роба и уступање радова ускладити са одредбама Закона,

Приступити промјени организационе структуре ЈПШ ''Српске шуме'',

 

 

 

 

 

 

Влада РС,

Министарство пољопривреде,

''Српске шуме''

 

 

152

Број: 01-915/04

02. дец. 2004

XXI пос. сјед

Закључци у вези реструктурирања полицијских снага у БиХ

 

Рад Комисије за реструктурирање мора се одвијати са одредбама Устава БиХ и РС,

 

 

Влада РС

Министарство унутрашњих послова

 

 

153

Број: 01-914/04

02. дец. 2004

XXI пос. сјед

Закључци у вези реструктурирања полицијских снага у БиХ

 

У будућој структури полицијских снага у БиХ мора постојати МУП РС,

НС РС очекује да у даљем току рада Комисија редовно информише јавност,

Задужује се Влада РС да прати ток реструктуирања полицијских снага у БиХ и обавјештава НС РС.

 

 

 

Влада РС,

Министарство унутрашњих послова

 

 

154

Број: 01-962/04

16.. дец. 2004

XXII ред. сјед

 

Закључак у вези Закона о шумама

 

Измјене и допуне Закона о шумама упутити на јавну расправу

 

 

20. јануар 2005. године

 

Влада РС,

Министарство пољопривреде

 

 

155

Број: 01-1008/04

28. дец. 2004

XXII ред. сјед

 

Закључак у вези ревизије финансијских извјештаја буџетских корисника и консолидованог буџета РС за 2003. г

 

Извршити ревизију Буџета свих градова и општина за 2004. годину,

 

 

реално могући

 

 

Влада РС,

Главни ревизор

 

 

156

Број: 01-1010/04

28. дец. 2004

XXII ред. сјед

Закључак у вези поништавања уговора о замјени имовине станарских права у РС,

Поднијети информацију о појавама и проблемима као и начине на основу којих су донесене судске пресуде,

 

мјесец дана од дана усвајања ових закључака

Влада РС,

Министарство правде

Врховни суд

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

157

Број: 01-1022/04

29. дец. 2004.

XXIII ред. сјед

Закључак у вези Буџета РС за 2005. годину

 

Размотрити суфинансирање Жељенизница РС,

Поднијети Извјештај НС РС о утрошку високих средстава у задњих пет година

 

 

 

примјеран рок

Влада РС

Министарство финансија

Мини.саобраћ.и веза

                  

 

158

Број: 01-1023/04

29. дец. 2004

XXIII ред. сјед

Закључак у вези Буџета РС за 2005. годину

Изнаћи додатна средства за финансирање МУП-а, а у вези Закона о сарадњи РС са судом у Хагу.

 

 

први квартал 2005.

Влада РС

Мини. финан.

МУП

                  

 

159

Број: 01-1024/04

29. дец. 2004

XXIII ред. сјед

Закључак у вези Буџета РС за 2005. годину

 

Упутити у НС РС Закон о спорту,

Упутити у НС РС Закон о стању почетног биланса у спортским клубовима РС

 

 

у што краћем року

 

Влада РС

Секрет. за спорт и омладину

                  

 

160

Број: 01-1024/04

29. дец. 2004

XXIII ред. сјед

Закључак у вези Буџета РС за 2005. годину

 

У циљу реализације Програма потпуног збрињавања породица погинулих бораца, отвара се посебан подрачун за уплату 20% средстава остварених продајом некретнина

 

Влада РС,

Минис. финан.

Трезор РС

Мин. рада и бор.-инв. заш.

 

 

161

Број: 01-46/05

25. јан. 2005

XXIII ред. сјед

Закључак у вези Нацрта закона о рачуновдству и ревизији РС

 

Нацрт закона упутити на јавну расправу

 

 

25. фебруар 2005.

 

 

 

Влада РС

 

 

 

 

162

Број: 01-47/05

25. јан. 2005

XXIII ред. сјед

Закључак у вези Нацрта закона о измјенама и допунама Закона о ПИО

 

Нацрт закона упутити на јавну расправу

 

 

 

25. фебруар 2005.

 

 

 

Влада РС

 

 

163

Број: 01-45/05

25. јан. 2005

XXIII ред. сјед

Закључак у вези Нацрта Документа о политици додјеле концесија

 

Нацрт докуемнта закона упутити на јавну расправу

 

 

 

25. фебруар 2005.

 

 

 

Влада РС

 

 

164

Број: 01-44/05

25. јан. 2005

XXIII ред. сјед

Закључак у вези Нацрта закона о измјенама и допунама Закона о приватизационим  инвестиционим фондовима и друштивима за управљање приватизационим фондовима

 

Нацрт закона упутити на јавну расправу

 

 

 

25. фебруар 2005.

 

 

 

Влада РС

 

 

165

Број: 01-48/05

25. јан. 2005

XXIII ред. сјед

Закључак у вези Нацрта документа о политици додјеле концесија

 

У складу са Законом о концесијама  РС, доставити НС РС, Информацију о до сада одобреним концесијама

 

 

 

30 дана

 

 

Влада РС,

Комисија за концесије

 

 

166

Број: 01-43/05

26. јан. 2005

XXIV ред. сјед

Закључци у вези Информације о проблемима у функционисању општина Требиње и Власенице

 

Наћи привремено рјешење ради деблокаде рачуна општине Требиње и Власенице,

Предложити закон који ће на систематски начин ријешити проблем наплата ратних штета,

 

 

 

 

 

30 дана

Влада РС,

Уставни суд

Врховни суд

Тужилаштво,

Општина Требиње,

Општина Власеница

 

 

167

Број: 01-119/05

28. феб. 2005

XXII посе. сјед

 

Закључак у вези Допуна закона о извршном поступку

 

Упутити у парламентарну процедуру допуне системских закона које се односе на потраживање од градова и општина ратне матер. и нематер. штете.

 

 

 

крај марта 2005. г.

 

 

 

Влада РС

Министарство правде

 

 

168

Број: 01-120/05

28. феб. 2005

XXII посе. сјед

 

Закључак у вези Допуна закона о извршном поступку

 

Доставити Влади РС податке о потраживањима из буџета општина и градова

 

 

10 дана од доношења закљ.

Влада РС

Мин. управе

Мин. финанс.

Градоначелници и начленици градова и општина