Одлука број: 01-1082/ 14

Верзија за штампањеPDF верзија
65/14
15.07.2014

На основу чл. 70. став 1. тачка 2., и 109. Устава Републике Српске, чл. 182. и 186. став 3. Пословника Народне скупштине Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број 31/11), Народна скупштина Републике Српске, на Двадесет првој посебној сједници одржаној 15. јула 2014. године, донијела  је сљедећу

О Д Л У К У

Члан 1.

 У поступку доношења Закона о измјенама Закона о извршењу Буџета Републике Српске за 2014. годину, утврђено је да постоје нарочито оправдани разлози  да наведени Закон ступи на снагу наредног дана од дана објављивања.

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у  ''Службеном гласнику Републике Српске''.

Број:          01-1082/14                                                            

Датум: 15. јул  2014. године                              

 

Број службеног гласника: 65/ 14