Одлука број: 01-1083/ 14

Верзија за штампањеPDF верзија
65/14
15.07.2014

На основу чл. 70. став 1. тачка 2., и 109. Устава Републике Српске, чл. 182. и 186. став 3. Пословника Народне скупштине Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број 31/11), Народна скупштина Републике Српске, на Двадесет првој посебној сједници одржаној 15. јула 2014. године, донијела  је сљедећу

О Д Л У К У

Члан 1.

 У поступку доношења Одлуке о измјени Одлуке о дугорочном задуживању Републике Српске за 2014. годину (''Службени гласник Републике Српске'', број 17/14), утврђено је да постоје нарочито оправдани разлози  да наведена Одлука ступи на снагу наредног дана од дана објављивања.

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у  ''Службеном гласнику Републике Српске''.

Број:          01-1083/14                                                            

Датум: 15.  јул  2014. године           

 

 

Број службеног гласника: 65/ 14