Одлука број: 01-1596/ 14

Верзија за штампањеPDF верзија
114/14
18.12.2014

На основу члана 70. став 1. тачка 8. Устава Републике Српске, чл. 56. став 1. тачка 5., 92., 182., и 186. ст. 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број 31/11), а након разматрања Извјештаја Комисије за избор и именовање, Народна скупштина Републике Српске на Трећој посебној сједници, одржаној 18. децембра 2014. године, донијела је сљедећу

                                                                                                            

О Д Л У К У

I

У Одбор за здравство рад и социјалну политику Народне скупштине Републике Српске, за  члана Одбора, изабрана је Милица Ловрић.

          

II

Ова одлука ступа на снагу даном доношењa, а објавиће се у ''Службеном гласнику Републике Српске''.

Број: 01- 1596/14                                                                

Датум: 18. децембар 2014. године

 

Број службеног гласника: 114/ 14