Одлука о верификацији мандата Симуни Жакули

Верзија за штампањеPDF верзија
31/15
15.04.2015

На основу  члана 70. став 1. тачка 8. Устава Републике Српске, чл.56. став 1. тачка 1., 182. и 186. став 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 31/11), а након разматрања Извјештаја Комисије за избор и именовање, Народна скупштина Републике Српске, на Трећој сједници одржаној 15. априла 2015. године,  донијела је сљедећу

О Д Л У К У

 

I

 

          Верификује се мандат Симуни Жакули, који јој је додијељен као кандидату на листи Српске демократске странке.

II

          Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику Републике Српске''.

 

Број:  02/1-021-455/15                                                     ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 15. април 2015. године                              НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                                                                    Недељко Чубриловић