Одлука о избору замјеника Омбудсмана за дјецу

Верзија за штампањеPDF верзија
57/23
03.07.2023

На основу члана 70. став 1. тачка 8. Устава Републике Српске, члана 58. став 1. алинеја 5., члана 181. став 2. и члана 233. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, брoj 66/20) и члана 20. Закона о Омбудсману за дјецу („Службени гласник Републике Српске“, бр. 103/08 и 70/12), Народна скупштина Републике Српске, на Трећој редовној сједници, одржаној 21. јуна 2023. године, донијела је

 

 

О Д Л У К У

о избору замјеника Омбудсмана за дјецу

 

 

 

I

 

        Андреа Станковић изабрана је за замјеника Омбудсмана за дјецу, на период од четири године.

 

 

II

 

          Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.

 

 

 

 

 

Број: 02/1-021-693/23                                                        ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 21. јун 2023. године                                     НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

 

                                                                                  Др Ненад Стевандић