Одлука о избору замјеника правобраниоца Републике Српске

Верзија за штампањеPDF верзија
110/15
23.12.2015

На основу члана 70. став 1. тачка 8. Устава Републике Српске, чл. 56. став 1. тачка 5., 182. и 186. став 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11),  а у  вези са чланом 28.  ст. 1. и 5.   Закона о Правобранилаштву Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 16/05,77/06,119/08 и 78/11), а након разматрања Извјештаја Комисије за избор и именовање, Народна скупштина Републике Српске,  на Петнаестој посебној  сједници, одржаној   23. децембра  2015. године, донијела је сљедећу 

 

О Д Л У К У

о избору замјеника  правобраниоца Републике Српске

I

        За замјеника правобраниоца Републике Српске изабрана  је Слађана Космајац, у сједишту замјеника Источно Сарајево.

II

        Ова одлука ступа на  снагу наредног  дана  од  дана  објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.

 

Број: 02/1-021-1678/15                                                                                По овлаштењу

Датум: 23. децембар 2015. године                                            Предсједника Народне скупштине

                                                                                                                      др  Ненад Стевандић