Одлука о избору Савјета националних мањина Републике Српске

Верзија за штампањеPDF верзија
32/15
21.04.2015

На основу  члана 70. став 1. тачка 8. Устава Републике Српске, члана 56. став 1. тачка 5, чл. 100. и 182. и члана 186. став 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 31/11),  а у вези са чланом 17. Закона о заштити права припадника националних мањина ("Службени гласник Републике Српске", број 2/05), након разматрања Извјештаја Комисије за избор и именовање,  Народна скупштина Републике Српске, на Трећој сједници одржаној 21. априла 2015. године,  донијела је сљедећу

О Д Л У К У

о избору Савјета националних мањина Републике Српске

I

У Савјет националних мањина Републике Српске изабрани су:

 1. Весна Темелкоска Вуковић, предсједник,
 2. Тонко Јанковић, замјеник предсједника,
 3. Јадранка Латиновић, члан,
 4. Бојан Радић, члан,
 5. Дарио Атијас, члан,
 6. Ласло Тот Бојник, члан,
 7. Марија Буганик, члан,
 8. Александар Машић, члан
 9. Жанет Стајчић, члан,
 10.  Младен Лунић, члан,
 11.  Стево Хаврељук, члан.

II

 

          Ова одлука ступа на снагу  наредног дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику Републике Српске''.

 

Број: 02/1-021-495/15                                            ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 21. април 2015. године                      НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                                                     Недељко Чубриловић