Одлука о избору спољног члана Одбора за борачко инвалидску заштиту Народне скупштине Републике Српске

Верзија за штампањеPDF верзија
20/19
06.03.2019

На основу члана 70. став 1. тачка 8. Устава Републике Српске, чл. 56. став 1. тачка 5., 90., 182. и 186. став 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11 и 34/17), а након разматрања Извјештаја Комисије за избор и именовање, Народна скупштина Републике Српске, на Другој сједници, одржаној             6. марта 2019. године,  донијела   је  с љ е д е ћ у 

 

 

О Д Л У К У

о избору спољног члана  Одбора за борачко-инвалидску заштиту      Народне скупштине Републике Српске

 

 

I

 

 

         У Одбор за борачко-инвалидску заштиту Народне скупштине Републике Српске за спољног члана Одбора изабран је Миломир Савчић.

 

 

II

 

 

         Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у  „Службеном гласнику Републике Српске“.

 

 

 

 

Број: 02/1-021-221/19                                                  ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 6. март 2019. године                                 НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ  

 

                                                                             Недељко Чубриловић