Одлука о избору судије Уставног суда Републике Српске

Верзија за штампањеPDF верзија
39/15
19.05.2015

На основу члана 70. став 1. тачка 8. и члана 116. Устава Републике Српске, чланова 182., 186. став 1. и 2. и 248. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11), а у вези са чланом 10. став 1., Закона о Уставном суду  Републике Српске  („Службени гласник Републике Српске“, број 104/11), Народна скупштина Републике Српске, на Четвртој сједници,  одржаној  19.  маја  2015. године,  донијела   је   сљедећу 

О Д Л У К У

 о избору судије Уставног суда Републике Српске

 

I

          За судију Уставног суда  Републике Српске,  изабрана је Ирена Мојовић.

 

II

          Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.

 

Број: 02/1-021-607/15                                                          ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 19. мај 2015. године                                      НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                                                                         Недељко Чубриловић