Одлука о избору члана Управног одбора Агенције за осигурање Републике Српске

Верзија за штампањеPDF верзија
99/17
18.10.2017

На основу члана 70. став 1. тачка 8. Устава Републике Српске, чл. 56. став 1. тачка 5., 182. и 186. став 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11 и 34/17),  а у  вези са чланом 8. ст. 3. и 4.  Закона о друштвима за осигурање („Службени гласник Републике Српске“, број: 17/05, 1/06, 64/06 и 74/10),  а након разматрања Извјештаја Комисије за избор и именовање, Народна скупштина Републике Српске,  на Двадесет другој сједници,  одржаној  18. октобра 2017. године,   донијела   је   сљедећу 

 

О Д Л У К У

о избору члана Управног одбора

Агенције за осигурање  Републике Српске

I

        За члана Управног одбора  Агенције за осигурање Републике Српске, изабран  је Бошко Мекињић, на период од пет (5) година. 

II

        Ова одлука ступа на  снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.

 

 Број: 02/1-021-1120/17                                                                       ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 18. октобар 2017. године                                                НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                                                                              Недељко Чубриловић