Одлука о избору чланова Независног одбора

Верзија за штампањеPDF верзија
54/15
24.06.2015

На основу члана 70. став 1. тачка 8. Устава Републике Српске, 56. став 1. тачка 5., 182. и 186. став 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11), а  у вези са чланом 17. Закона о унутрашњим пословима („Службени гласник Републике Српске“, број  4/12 и 33/14), након разматрања Извјештаја Комисије за избор и именовање, Народна скупштина Републике Српске,  на  Четвртој сједници,   одржаној   24.  јуна  2015.  године,     донијела   је   сљедећу 

 

О Д Л У К У

о избору чланова   Независног одбора

 

I

 

          У Независни одбор,  изабрани су:

  1. Индира Рогић,
  2. Дмитар Врачар,
  3. Санела Дивљан,
  4. Ранко Граховац,
  5. Борислав Радић,
  6. Зоран Малешевић и
  7. Александар Кулашевић.

II

         Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у  „Службеном гласнику Републике Српске“.

 

Број: 02/1-021-808/15                                                   ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 24. јун 2015. године                                НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                                                               Недељко Чубриловић