Одлука о измјени одлуке број:02/1-021-113/15, од 3. фебруара 2015. године

Верзија за штампањеPDF верзија
32/15
21.04.2015

На основу  члана 70. став 1. тачка 8. Устава Републике Српске, члана 56. став 1. тачка 5, члана  182. и члана 186. став 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 31/11), а  у вези са чланом 28. ст. 1. и 4. Закона о Правобранилаштву Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", бр. 16/05, 77/06, 119/08 и 78/11), након разматрања Извјештаја Комисије за избор и именовање,  Народна скупштина Републике Српске, на Трећој сједници одржаној 21. априла 2015. године,  донијела је сљедећу

О Д Л У К У

о измјени Одлуке број: 01/1-021-113/15, од 3. фебруара 2015. године

I

У одлуци о избору замјеника правобраниоца Републике Српске у сједишту замјеника Бањалука, број: 01/1-021-113/15, од 3. фебруара 2015. године (''Службени гласник Републике Српске'', број 11/15), тачка I мијења се и гласи:

''За замјеника правобраниоца Републике Српске изабрана је Љиљана Грбић у Сједишту замјеника Бања Лука''.

II

          Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику Републике Српске''.

 

Број:  02/1-021-494 /15                                                     ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 21. април 2015. године                            НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                                                                    Недељко Чубриловић