Одлука о краткорочном задуживању Републике Српске емисијом трезорских записа за 2016. годину

Верзија за штампањеPDF верзија
110/15
23.12.2015

На основу члана 70. став 1. т. 2. и 6. Устава Републике Српске, чл. 182. и 186. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11), чл. 13, 15. став 3. и члана 17. став 1. Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 71/12 и 52/14), Народна скупштина Републике Српске, на Петнаестој посебној сједници одржаној 23. децембра 2015. године, донијела је сљедећу

 

ОДЛУКУ

О КРАТКОРОЧНОМ ЗАДУЖИВАЊУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ЕМИСИЈОМ ТРЕЗОРСКИХ ЗАПИСА ЗА 2016. ГОДИНУ

 

Одобрава се краткорочно задуживање Републике Српске на основу емисија краткорочних хартија од вриједности – трезорских записа за 2016. годину.

II

Емисијe краткорочних хартија од вриједности – трезорских записа вршиће се ради обезбјеђења средстава по основу финансирања буџетских издатака у 2016. години.

III

Задуживање по основу емитованих трезорских записа, током буџетске године, може се вршити у складу са сљедећим критеријумима:

– максималан износ краткорочног дуга у току 2016. години може бити највише до 8% редовних прихода остварених у претходној фискалној години,

– каматна стопа за задуживање емисијом трезорских записа може бити максимално релевантни Еурибор +2,75% (уколико би релевантни Еурибор био негативан, при утврђивању максималног износа каматне стопе рачунаће се да износи 0%) и

– рок доспијећа трезорских записа може бити најдуже до годину дана.

IV

Акта о начину и условима за свако појединачно задуживање, у складу са овом одлуком, доноси и потписује министар финансија.

V

За реализацију ове одлуке задужује се Министарство финансија, у складу са Законом о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске.

VI

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.

 

Број: 02/1-021-1668/15                                                                                                   По овлаштењу

Датум: 23. децембар 2015. године                                                         Предсједника Народне скупштине

                                                                                                                                    др  Ненад Стевандић