Одлука о краткорочном задуживању Републике Српске емисијом трезорских записа за 2019. годину

Верзија за штампањеPDF верзија
122/18
23.12.2018

На основу члана 70. став 1. т. 2. и 6. Устава Републике Српске, члана 17. став 1. Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 71/12, 52/14 и 114/17), чл. 182. и 186. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11 и 34/17), Народна скупштина Републике Српске, на Трећој посебној сједници одржаној 23. децембра 2018. године, донoси

 

ОДЛУКУ

О КРАТКОРОЧНОМ ЗАДУЖИВАЊУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ЕМИСИЈОМ ТРЕЗОРСКИХ ЗАПИСА ЗА 2019. ГОДИНУ

 

I

 

Одобрава се краткорочно задуживање Републике Српске на основу емисија краткорочних хартија од вриједности – трезорских записа за 2019. годину.

 

II

 

Средства прибављена краткорочним задуживањем ће бити употријебљена за намјене прописане чланом 13. Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске.

 

III

 

Задуживање по основу емитованих трезорских записа, током буџетске године, може се вршити у складу са сљедећим критеријумима:

– максималан износ краткорочног дуга у току 2019. године може бити највише до 8% редовних прихода остварених у претходној фискалној години,

– каматна стопа за задуживање емисијом трезорских записа може бити максимално релевантни Еурибор +1,75% (уколико би релевантни Еурибор био негативан, при утврђивању максималног износа каматне стопе рачунаће се да износи 0%),

– рок доспијећа трезорских записа може бити најдуже до годину дана.

 

IV

 

Акта о начину и условима за свако појединачно задуживање, у складу са овом одлуком, доноси и потписује министар финансија.

 

V

 

За реализацију ове одлуке задужује се Министарство финансија, у складу са Законом о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске.

 

VI

 

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.

 

 

Број: 02/1-021- 1278/18                                                          ПРЕДСЈЕДНИК

Датум:  23. децембар 2018. године                               НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                                                                             Недељко Чубриловић