Одлука о престанку функције замјеника правобраниоца Републике Српске

Верзија за штампањеPDF верзија
107/15
23.12.2015

На основу члана 70. став 1. тачка 8. Устава Републике Српске, чл. 56. став 1. тачка 5., 182. и 186. став 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11),  а у  вези са члана 31. став 1. алинеја 4.  Закона о Правобранилаштву Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 16/05,77/06,119/08 и 78/11), а након разматрања Извјештаја Комисије за избор и именовање, Народна скупштина Републике Српске,  на Петнаестој посебној  сједници,    одржаној   23. децембра  2015.  године, донијела   је   сљедећу 

О Д Л У К У

о престанку функције замјеника правобраниоца Републике Српске

I

          Николи Томашевићу престаје функција замјеника правобраниоца Републике Српске, са сједиштем замјеника у Бања Луци, са даном 13. децембром 2015. године.

 

II

         

          Ова одлука ступа на  снагу наредног  дана  од  дана  објављивања

у „Службеном гласнику Републике Српске“.

 

Број: 02/1-021-1674/15                                                                                   По овлаштењу

Датум: 23. децембар 2015. године                                                 Предсједника Народне скупштине

                                                                                                                            др  Ненад Стевандић