Одлука о пријевременом ступању на снагу Одлуке о проглашењу ванредног стања за територију Републике Српске

Верзија за штампањеPDF верзија
31/20
08.05.2020

На основу члана 70. став 1. тачка 2, члана 109. став 1. Устава Републике Српске, чл. 182. и  186. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 31/11, 37/11 и 34/17), Народна скупштина Републике Српске на Дванаестој посебној сједници одржаној 28. марта 2020. године, донијела је  сљедећу

О Д Л У К У

о пријевременом ступању на снагу Одлуке о проглашењу ванредног стања за територију Републике Српске

I

У поступку доношења Одлуке о проглашењу ванредног стања за територију Републике Српске утврђено је да постоје нарочито оправдани разлози да наведена одлука ступи на снагу наредног дана од дана објављивања.

II

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.

 

Број: 021/1- 021 – 298 /20                                                                                                                        ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 28. март 2020. године                                                                                                              НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                                                                                                                                              Недељко Чубриловић