Одлука о пријевременом ступању на снагу Одлуке о усвајању Другог Ребаланса буџета Републике Српске за 2018. годину

Верзија за штампањеPDF верзија
121/18
23.12.2018

На основу члана 70. став 1. тачка 2., члана 109. Устава Републике Српске, члана 182. и 186. Пословника Народне скупштине Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број 31/11 и 34/17), Народна скупштина Републике Српске, на Трећој посебној сједници одржаној 23. децембра 2018. године, донијела  је сљедећу

 

О Д Л У К У

о пријевременом ступању на снагу Одлуке о усвајању Другог Ребаланса буџета Републике Српске за 2018. годину

 

Члан 1.

 

 У поступку доношења Одлуке о усвајању Другог Ребаланса буџета Републике Српске за 2018. годину, утврђено је да постоје нарочито оправдани разлози  да наведена Одлука ступи на снагу наредног дана од дана објављивања.

 

 

Члан 2.

 

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у  ''Службеном гласнику Републике Српске''.

 

 

 

Број: 02/1-021-1264/18                                          ПРЕДСЈЕДНИК

Датум:  23. децембар 2018. године                         НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

 

                                                                             Недељко Чубриловић