Одлука о пријевременом ступању на снагу

Верзија за штампањеPDF верзија
110/15
23.12.2015

На основу члана 70. став 1. тачка 2., члана 109. Устава Републике Српске, чл. 182. и 186. став 3. Пословника Народне скупштине Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број 31/11), Народна скупштина Републике Српске, на Петнаестој посебној сједници одржаној 23. децембра 2015. године, донијела  је сљедећу

О Д Л У К У

о пријевременом ступању на снагу

 

Члан 1.

 У поступку доношења Закона о посебном доприносу за солидарност, утврђено је да постоје нарочито оправдани разлози  да наведени Закон раније ступи на снагу.

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у  ''Службеном гласнику Републике Српске''.

 

Број: 02/1-021-1664/15                                                                                По овлаштењу

Датум: 23. децембар 2015. године                                         Предсједника Народне скупштине

                                                                                                                     др  Ненад Стевандић