Одлука о разрјешењу члана у Одбору за привреду Народне скупштине Републике Српске

Верзија за штампањеPDF верзија
107/15
23.12.2015

На основу члана 70. став 1. тачка 8.  Устава Републике Српске,  чл. 56. став 1. тачка 5., 182. и 186. став 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11),  а након разматрања Извјештаја Комисије за избор и именовање, Народна скупштина  Републике Српске, на Петнаестој посебној  сједници,   одржаној  23. децембра 2015. године,   донијела   је   сљедећу 

 

О Д Л У К У

о разрјешењу члана у Одбору за привреду

Народне скупштине Репувлике Српске

 

I

 

        У  Одбору за привреду Народне скупштине Републике Српске, разрјешава се дужности  члана Одбора, Недељко Милаковић, на лични захтјев.

 

II

        Ова одлука ступа на  снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику Републике Српске“.

 

Број: 02/1-021-1681/15                                               По овлаштењу

Датум: 23. децембар 2015. године              Предсједника Народне скупштине

                                                                              др  Ненад Стевандић