Одлука о стављању ван снаге Одлуке о расписивању републичког референдума

Верзија за штампањеPDF верзија
103/17
07.11.2017

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Уставa Републике Српске, чл. 182. и 186. ст. 1. и 2. Пословникa Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 31/11 и 34/17), а након разматрања Приједлога одлуке о стављању ван снаге Одлуке о расписивању републичког референдума, број: 02/1-021-882/15 од 15. јула 2015. године (''Службени гласник Републике Српске'', број 86/17),   Народна скупштина Републике Српске на Двадесет четвртој посебној сједници, одржаној 7. новембра 2017. године донијела је сљедећу

 

ОДЛУКУ

о стављању ван снаге

Одлуке о расписивању републичког референдума

 

I

 

Ставља се ван снаге Одлука о расписивању републичког референдума, број: 02/1-021-882/15 од 15. јула 2015. године (''Службени гласник Републике Српске'', број 86/17), коју је Народна скупштина Републике Српске донијела на Десетој посебној сједници, одржаној 15. јула 2015. године, као и сви правни акти донесени на основу наведене Одлуке, због непостојања општег политичког консензуса за његово спровођење.

II

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику Републике Српске''.

 

Број: 02/1-021-1175/17                                                                 ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 7. новембар 2017. године                                          НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                                                                            Недељко Чубриловић