Одлука о усвајању Буџета Републике Српске за 2019. годину

Верзија за штампањеPDF верзија
122/18
23.12.2018

На основу  члана 70. став 1. тачка 3. Устава Републике Српске, члана 182. и 186. став 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 31/11 и 34/17), Народна скупштина Републике Српске, на Трећој посебној сједници одржаној            23. децембра 2018. године,  донијела је сљедећу

 

О Д Л У К У

о усвајању Буџета Републике Српске за 2019. годину

 

I

 

Народна скупштина Републике Српске усваја Буџет Републике Српске за 2019. годину.

 

II

 

         Саставни дио ове одлуке је Буџет Републике Српске за 2019. годину.

 

III

 

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику Републике Српске''.

 

Број: 02/1-021-1270/18                                          ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 23. децембар 2018. године                 НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

 

                                                                             Недељко Чубриловић