Одлука о усвајању Другог Ребаланса буџета Републике Српске за 2018. годину

Верзија за штампањеPDF верзија
121/18
23.12.2018

На основу  члана 70. став 1. тачка 3. Устава Републике Српске, чл. 182. и 186. став 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 31/11 и 34/17), Народна скупштина Републике Српске, на Трећој посебној сједници одржаној                 23. децембра 2018. године,  донијела је сљедећу

 

О Д Л У К У

о усвајању Другог Ребаланса буџета Републике Српске за 2018. годину

 

I

 

Народна скупштина Републике Српске усваја Други Ребаланс буџетa Републике Српске за 2018. годину.

 

II

 

         Саставни дио ове одлуке је Други Ребаланс буџетa Републике Српске за 2018. годину.

 

II

 

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику Републике Српске''.

 

 

Број: 02/1-021-1265/18                                                  ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 23. децембар 2018. година                               НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

 

                                                                                    Недељко Чубриловић