Одлука о усвајању Зонинг плана подручја посебне намјене "Хашани" по скраћеном поступку

Верзија за штампањеPDF верзија
68/22
20.07.2022

На основу члана 70. став 1. тачка 3. Уставa Републике Српске, члана 38. став 1. и члана 51. став 2. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, бр. 40/13, 2/15 – Одлука Уставног суда Републике Српске, 106/15, 3/16, 104/18 – Одлука Уставног суда Републике Српске и 84/19) и члана 177. став 2. Пословникa Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 66/20), Народна скупштина Републике Српске, на Двадесет другој редовној сједници одржаној 6. јула 2022. године, донијела је

 

 

ОДЛУКУ

О УСВАЈАЊУ ЗОНИНГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ

НАМЈЕНЕ „ХАШАНИ“ ПО СКРАЋЕНОМ ПОСТУПКУ

 

 

I

 

Овом одлуком усваја се Зонинг план подручја посебне намјене „Хашани“ по скраћеном поступку (у даљем тексту: План).

 

II

 

План из тачке I ове одлуке излаже се на стални јавни увид код органа управе који је надлежан за послове уређења простора Општине Крупа на Уни.

 

III

 

Tекстуални и графички дио Плана је у аналогном и дигиталном облику.

                                  

IV

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.

 

 

 

 

Број: 02/1-021-739/22                                                                                                          ПОТПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 6. јул 2022. године                                                                                              НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                                                                                                                                  Денис Шулић