Одлука о усвајању Зонинг планова урбаних зона подручја посебне намјене "Клековача"

Верзија за штампањеPDF верзија
68/22
20.07.2022

На основу члана 70. став 1. тачка 3. Уставa Републике Српске, члана 38. став 1. и члана 51. став 2. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, бр. 40/13, 2/15 – Одлука Уставног суда Републике Српске, 106/15, 3/16, 104/18 – Одлука Уставног суда Републике Српске и 84/19) и члана 177. став 2. Пословникa Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 66/20), Народна скупштина Републике Српске, на Двадесет другој редовној сједници одржаној 6. јула 2022. године, донијела је

 

ОДЛУКУ

О УСВАЈАЊУ ЗОНИНГ ПЛАНОВА УРБАНИХ ЗОНА

ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЈЕНЕ „КЛЕКОВАЧА“

 

I

 

Овом одлуком прописује се усвајање Зонинг плана подручја посебне намјене „Клековача“ – Урбана зона „Амфитеатар“ и Зонинг плана подручја посебне намјене „Клековача“ – Урбана зона „Планинско село“ (у даљем тексту: планови).

 

II

 

Планови из тачке I ове одлуке излажу се на стални јавни увид код органа управе који је надлежан за послове уређења простора Општине Петровац.

 

III

 

Tекстуални и графички дијелови планова су у аналогном и дигиталном облику.

                                  

IV

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.

 

 

 

 

Број: 02/1-021-740/22                                                                                                           ПОТПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 6. јул 2022. године                                                                                               НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                                                                                                                                Денис Шулић