Одлука о усвајању Извјештаја Комисије за избор и именовање о избору делегата из Републике Српске у Дом народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине

Верзија за штампањеPDF верзија
111/14
10.12.2014

На основу члана 70. став 1. тачка 8. Устава Републике Српске, члана 9.12а. став 4. Изборног закона Босне и Херцеговине (''Службени гласник Босне и Херцеговине'', бр. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13 и 7/14), чл. 56. став 1., 182. и члана 186. став 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број 31/11), а након разматрања Извјештаја Комисије за избор и именовање о избору  делегата из Републике Српске у Дом народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине, Народна скупштина Републике Српске, на Првој посебној сједници, одржаној 10. децембра 2014. године, донијела је  с љ е д е ћ у

ОДЛУКУ

О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ О ИЗБОРУ ДЕЛЕГАТА ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ У ДОМ НАРОДА ПАРЛАМЕНТАРНЕ СКУПШТИНЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

I

Народна скупштина Републике Српске усваја Извјештај Комисије за избор и именовање о избору делегата из Републике Српске у Дом народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине.

II

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику Републике Српске''.

Број: 01-1510/14                                               

Датум, 10. децембар 2014. године

 

Број службеног гласника: 111/ 14