Одлука о усвајању извјештаја Комисије за избор и именовање о избору делегата из Републике Српске у Дом народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине

Верзија за штампањеPDF верзија
114/18
05.12.2018

На основу члана 70. став 1. тачка 8. Устава Републике Српске, члана 9.12а. став 4. Изборног закона Босне и Херцеговине (''Службени гласник Босне и Херцеговине'', бр. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14 и 31/16), чл. 56. став 1., 182. и 186. став 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број 31/11 и 34/17), а након разматрања Извјештаја Комисије за избор и именовање о избору  делегата из Републике Српске у Дом народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине, Народна скупштина Републике Српске, на Првој посебној сједници, одржаној 5. децембра 2018. године, донијела је     с љ е д е ћ у

 

ОДЛУКУ

О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ О ИЗБОРУ ДЕЛЕГАТА ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ У ДОМ НАРОДА ПАРЛАМЕНТАРНЕ СКУПШТИНЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

 

I

 

         Народна скупштина Републике Српске усваја Извјештај Комисије за избор и именовање о избору делегата из Републике Српске у Дом народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине.

 

II

 

         Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику Републике Српске''.

 

Број:02/1-021- 1144/18                                                  ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 5. децембар 2018. године                 НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                                                           Недељко Чубриловић