Одлука о усвајању Извјештаја Комисије за избор и именовање о избору делегата у Вијеће народа Републике Српске из реда хрватског народа.

Верзија за штампањеPDF верзија
114/18
05.12.2018

На основу члана 70. став 1. тачка 8. Устава Републике Српске, члана 11.10. Изборног закона Босне и Херцеговине (''Службени гласник Босне и Херцеговине'', бр. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14 и 31/16), чл. 56. став 1., 182. и 186. став 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број 31/11и 34/17), а након разматрања Извјештаја Комисије за избор и именовање о избору  делегата у Вијеће народа Републике Српске из реда хрватског народа,  Народна скупштина Републике Српске, на Првој посебној сједници, одржаној 5. децембра 2018. године, донијела је  сљедећу

ОДЛУКУ

О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ О ИЗБОРУ ДЕЛЕГАТА У ВИЈЕЋЕ НАРОДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ИЗ РЕДА ХРВАТСКОГ  НАРОДА 

 

I

 

         Народна скупштина Републике Српске усваја Извјештај Комисије за избор и именовање о избору делегата у Вијеће народа Републике Српске  из реда хрватског народа.  

 

II

 

         Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику Републике Српске''.

 

 

Број:02/1-021-1146/18                                                  ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 5. децембар 2018. године                     НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

 

                                                                           Недељко Чубриловић