Одлука о усвајању Извјештаја о пословању Фонда становања Републике Српске за период 12.12.2001. године до 31.12.2002. године

Верзија за штампањеPDF верзија
/03
08.10.2003

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске, члана 160. и 165. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 50/01), а након разматрања Извјештаја о пословању Фонда становања Републике Српске за период 12.12.2001. године до 31.12.2002. године, Народна скупштина Републике Српске на Деветој сједници одржаној 08. октобра 2003. године донијела је

                                                  О Д Л У К У

  о усвајању Извјештаја о пословању Фонда становања Републике Српске за период 12.12.2001. године до 31.12.2002. године

                                    I

Усваја се Извјештај о пословању Фонда становања Републике Српске за период 12.12.2001. године до 31.12.2002. године

                                   II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Републике Српске".

Број: 01- 962 /03 ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 08. октобра 2003. године НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

др Драган Калинић