Одлука о усвајању Нацрта Просторног плана подручуја посебне намјене ''Клековача''

Верзија за штампањеPDF верзија
35/17
05.04.2017

На основу члана 70. став 1. тачка 3. Уставa Републике Српске, члана 47. став 1, а у вези са чланом 38. став 1. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, бр. 40/13, 106/15 и 3/16), чл. 182. и 186. ст. 1. и 2. Пословникa Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“,бр.31/11), Народна скупштина Републике Српске на Седамнаестој сједници, одржаној 5. априла 2017. године, донијеле је сљедећу

 

ОДЛУКУ

О УСВАЈАЊУ НАЦРТА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЈЕНЕ „КЛЕКОВАЧА“

 

I

 

Усваја се Нацрт просторног плана подручја посебне намјене „Клековача“ (у даљем тексту: Нацрт плана).

II

 

Нацрт плана даје се на јавни увид у трајању од 30 дана у сједиштима јединица локалне самоуправе на чијој територији се налази посебно подручје и Народној скупштини Републике Српске.

 

III

 

Текстуални и графички дио Нацрта плана у аналогном и дигиталном облику налази се у Прилогу ове одлуке и чини њен саставни дио.

 

IV

 

            Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.

 

 

Број: 02/1-021- 352/17                                                                   ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 5. април  2017. године                                              НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                                                                          Недељко Чубриловић